بررسی یکسانی روش حسابداری موجودی کالا در صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی یکسانی روش حسابداری موجودی کالا در صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر به بررسی رفتار مدیران شرکت‌های فعال در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران در مورد انتخاب روش حسابداری موجودی کالا می‌پردازد. مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که آیا شباهت عملیات در یک صنعت منجر به استفاده مشابه از روش حسابداری موجودی کالا می‌شود یا خیر. بر اساس ادبیات تحقیق شرکت‌های فعال در یک صنعت خاص به علت شباهت عملیات و محصولات تولیدی، از روش‌های حسابداری مشابه استفاده می‌کنند. مفروض این فرضیه، تئوری رفتار کارا می‌باشد. تئوری مقابل این دیدگاه تئوری رفتار فرصت طلبانه می‌باشد. این تئوری بیان می‌کند که مدیران شرکت به علت درگیری در قراردادهای متفاوت که میان آنها و شرکت‌های خود و نیز میان شرکت‌های آنها و سایر طرف‌های درگیر وجود دارد، از میان روش‌ها دست به انتخاب می‌زنند و روش‌های حسابداری را به منظور ارائه وضعیت و عملکرد واقعی شرکت به کار نمی‌گیرند. در این مقاله ما فرضیه فوق را در مورد روش حسابداری موجودی کالا و در میان 172 شرکت حاضر در شانزده صنعت فعال در بورس اوراق بهادار تهران آزمون نموده‌ایم. برای آزمون فرضیه فوق از آزمون آماری H (آزمون برابری میانگین‌ها ) استفاده شده است. نتایج تحقیق حاضر، تایید کننده فرضیه تحقیق حاضر در یازده صنعت و رد آن در پنج صنعت دیگر بوده است. این نتیجه بیان می‌کند که نهادهای تدوین کننده استاندارد (در ایران، سازمان حسابرسی) باید به سمت تدوین استانداردهای خاص صنعت حرکت نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of Similarity of Inventory Accounting Methods in Selected Industries in Tehran Exchange Securities

چکیده [English]

The goal of this paper is to study the firm manager’s accounting choices (inventory case), underling financial statement, in different industries in Tehran stock exchange. The main question of this article is whether similarities of activities among firms in one industry lead to apply similar methods in inventory accounting or not. In the literature, firms in a special industry use similar accounting methods, because they have similar operation and they produce similar goods. In contrast to the theory is the opportunistic theory which asserts that firms managers, as a result of the contracts that exist between them and their firms and among their firm and other interested parties, have incentives to use accounting methods in the ways other than fairness reporting. In this paper we test the hypothesis regard to inventory case in sixteen industries in Tehran exchange securities. Testing the hypothesis requires using of H test. The results show that our hypothesis is rejected in only five industries. The result approves that the standard setting bodies must consider industry special standards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effient Behavior
  • contact Management
  • Method selection
  • Debt Hypothesis
  • Aggressive Behavior (JEL Classification: C53)