بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و نسبت‌های سودآوری با ارزش بازار سهام شرکت‌های صنعت خودرو و ساخت قطعات در ایران

بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و نسبت‌های سودآوری با ارزش بازار سهام شرکت‌های صنعت خودرو و ساخت قطعات در ایران

نویسندگان

چکیده

سرمایه‌گذاران نسبت به عملکرد شرکت‌هایی که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند بسیار حساس هستند و ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت از مهمترین اهداف شرکت‌ها محسوب می‌شود. جهت اطمینان یافتن از تامین این هدف از سیستم‌های ارزیابی عملکرد استفاده می‌شود. در این تحقیق رقابت بین دو دسته معیارهای ارزیابی عملکرد سنتی (بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی، قدرت سودآوری وسود هرسهم) و معیار ارزیابی عملکرد مبتنی بر ارزش (ارزش افزوده اقتصادی) جهت ارزیابی عملکرد شرکت‌ها در فاصله زمانی 1385- 1379 مورد توجه بوده است. به همین منظور رابطه این دو دسته معیار با ارزش بازار سهام شرکت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه مورد استفاده در این تحقیق شامل شرکت‌های صنعت خودرو و ساخت قطعات فعال در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد ارزش افزوده اقتصادی، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، قدرت سودآوری و سود هر سهم رابطه و تاثیر معناداری بر ارزش بازار سهام شرکت‌های مورد مطالعه دارند. اما نرخ بازده دارایی‌ها با ارزش بازار سهام شرکت‌ها رابطه معناداری نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of the Relation between EVA and Profitability Ratios and Market Value:Automobile and the Related Stocks in Tehran Stock Exchange

چکیده [English]

Due to high sensitivity of investors to the invested firms, increasing the benefits of investors and firms value is one of the most important objectives of the firms. In order to be sure of this objective, performance appraisal systems are applied. In this research, the competition between traditional performance appraisal criteria (return on equity, return on assets, profitability strength and earning per share) and value based performance appraisal criteria (Economic Value Added) was concerned in order to appraise the performance of firms during 1379-1385. Toward this goal, the relation between these two sets of variables to market value of stocks was measured. The sample included automobile and related industries firms listed in Tehran Stocks Exchange. The results show that economic value added (EVA), return on equity (ROE), profitability strength and earning per share has a significant relation with market value of stocks. Also, the results indicated that return on assets (ROA) doesn’t have any significant relation with market value of stocks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Value Added (EVA)
  • Market value
  • Return on equity (ROE)
  • Return on assets (ROA)
  • Profitability strength. ( JEL Classification: A12
  • C53)