بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنعت

بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنعت

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تعیین نقش ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتها صورت گرفته است. بدین منظور در این تحقیق تاثیر متغیرهای ساختار مالکیت که عبارت‌اند از: تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت نهادی؛ بر عملکرد 137 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در 6 صنعت مختلف و طی دوره زمانی 1380 تا 1385 بررسی شده است.
تحقیق حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است زیرا با هدف برخورداری از نتایج یافته‌ها برای حل مسائل موجود در سازمانها صورت گرفته است. همچنین روش تحقیق از نوع تحقیقات علی می‌باشد. با توجه به اینکه اطلاعات مورد بررسی هم به صورت مقطعی و بین شرکتهای مختلف است و هم به صورت سری زمانی می‌باشد، از روش تحلیل رگرسیون داده‌های تلفیقی استفاده شده است.
یافته‌های کلی تحقیق نشان می‌دهد تمرکز مالکیت تاثیر معنی‌داری بر عملکرد شرکت ندارد اما تاثیر مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت نهادی معنی‌دار است. نتایج همچنین نشان می‌دهد که این رابطه تاثیرگذاری با ورود عامل صنعت تعدیل می‌شود. نتایج این تحقیق نقشی را که ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتها ایفا می‌کند روشن‌تر می‌کند و چشم‌اندازهایی را برای سیاستگذاران فراهم می‌نماید تا سیستم حاکمیت شرکتی خود را بهبود بخشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Examination of the Effect of Ownership Structure on Firm Performance in Listed Firms of Tehran Stock Exchange Based on the Type of the Industry

چکیده [English]

This study is aimed to determine the role of ownership structure on firm performance. Using panel data regression analysis method, the role of variables of ownership structure which includes: ownership concentration, institutional ownership and institutional ownership concentration have been examined for 137 listed firms of Tehran stock exchange within the period 1380 to 1385. It is concluded that ownership concentration doesn’t have any significant effect on firm performance but the effect of two other variables are significant: institutional ownership has positive significant effect on firm performance but the effect of concentrated institutional ownership is negative. In the next part of this research the effect of ownership structure on firm performance based on type of the industry has been studied and it is concluded that the industry factor moderates this effectiveness relationship. The findings of this research shed light on the role of ownership structure plays in corporate performance and thus offer insights to policy makers interested in improving corporate governance system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ownership Structure, Ownership Concentration, Institutional Ownership, Corporate Governance, Firm Performance. (JEL Classification: G32
  • G34)