بررسی رابطه بین دستکاری فعالیت‌های واقعی و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین دستکاری فعالیت‌های واقعی و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق رابطه بین مدیریت سود مبتنی بر فعاﻟﻴﺖ‌های واقعی و هزینه حقوق صاحبان سهام مورد بررسی قرار می‌گیرد. در واقع این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که آیا بین معیارهای مدیریت سود مبتنی بر فعاﻟﻴﺖ‌های واقعی (جریان نقدی غیرعادی، تولید غیرعادی و هزینه‌های اختیاری غیرعادی) و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه وجود دارد؟ جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند. تعداد 104 شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده‌اند که طی دوره‌ی زمانی 1387-1383 مورد بررسی قرار گرفته‌اند. از روش تجزیه‌ و ‌تحلیل پنل و رگرسیون حداقل مربعات ادغامی از طریق نرم افزار SPSS جهت آزمون فرضیه و تخمین ضرایب استفاده گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95 درصد بین معیارهای مدیریت سود مبتنی بر فعاﻟﻴﺖ‌های واقعی (جریان نقدی غیرعادی، تولید غیرعادی و هزینه‌های اختیاری غیرعادی) و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه و از نوع مستقیم وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On The Relation between Real Activities Manipulation and Cost of Equity Capital

چکیده [English]

This study investigates whether and how a firm’s cost of equity capital is influenced by the extent of a firm’s real earnings management via real transaction structuring activities (REM). Thus, the major purpose of this paper is investigating and analyzing the relationship between proxies of real earnings management and cost of equity capital.
The sample data used for the research consisted of financial reporting by companies listed by Tehran Stock Exchange (TSE). We examined the data of 104 companies from 1383-1387. Using a pooled cross-sectional least squares regression of the implied cost of equity measure with our proxies for REM and other risk factors, this study documents evidence that a firm’s cost of equity increases with the intensity of REM via real transaction structuring activities.
The results showed that there is a significant relationship between proxies of real earnings management and cost of equity capital. Therefore, all hypothesis of this study were confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Real Earnings Management
  • Abnormal Cash Flow
  • Abnormal Production
  • Abnormal Discretionary Expenditure
  • (JEL Classification:G11
  • G14)