بررسی رابطه دوره تصدی حسابرس و گزارشگری سودهای محافظه کارانه در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه دوره تصدی حسابرس و گزارشگری سودهای محافظه کارانه در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

نگرانی ناشی از آثار روابط طولانی مدت حسابرس و صاحبکار بر استقلال حسابرس و کیفیت حسابرسی موجب تدوین قوانینی مبنی بر محدود کردن این روابط شده است. درحالی که چرخش اجباری حسابرس به عنوان یک ابزار در جهت افزایش استقلال و بهبود کیفیت حسابرسی توجه قانون‌گذاران را به خود جلب کرده است، شواهد متناقضی در حمایت از آن وجود دارد. به علت نگرانی قانون‌گذاران در رابطه با اثرات دوره تصدی حسابرس، تحقیق حاضر به بررسی رابطه دوره تصدی حسابرس و یکی از نگرش‌های مهم گزارشگری مالی به نام محافظه‌کاری می‌پردازد. در این تحقیق برای عملیاتی کردن محافظه‌کاری از مدل باسو که مبتنی بر شناسایی و انعکاس سریع‌تر اخبار بد مربوط به جریان‌های نقد آتی موردانتظار نسبت به اخبار خوب در سود است استفاده شده است. با بررسی 58 شرکت پذیرفته شده در بورس اورق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385-1381 و با بهره گیری از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه، نتایج تحقیق دلالت بر وجود یک رابطه مستقیم و معنادار بین دوره تصدی حسابرس و محافظه‌کاری دارد. علاوه بر این، با تفکیک نمونه به سه گروه بر اساس دوره تصدی، نتایج ابتدایی تایید و مشاهده شد با افزایش دوره تصدی محافظه‌کاری نیز افزایش می-یابد. درمجموع، یافته‌های تحقیق مبین این نکته هستند که در دوره تصدی کوتاه، محافظه کاری کمتر است. بنابراین ممکن است چرخش اجباری حسابرس اثر معکوسی روی محافظه کاری سود داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On the Relationship between Auditor Tenure and the Reporting of Conservative Earnings in Tehran Stock Exchange

چکیده [English]

The concern about the effects of long-term, auditor-client relationships on auditor independence and audit quality has led to enact a series of rules that limited the relationships.While the question of mandatory auditor rotation has received continued attention from regulators as means of strengthening independence and improving audit quality, but support for mandating auditor rotation has been mixed.Becouse of regulators’ concern about the impacts of auditor tenure, this study examines the association between auditor tenure and an important feature of accounting, namely conservatism. In this study, conservatism is operationalized by using of Basu’ model that based on quicker recognition in earnings of bad news about expected future cash flows. By using of multiple linear regression for Tehran Stock Exchange (TSE) listed firms during 1381-1385, we document a positive and significant relation between auditor tenure and conservatism. In addition, by partitioning the sample based on the length of auditor tenure into three groups, primary results confirmed and it is observed that conservatism increases with auditor tenure. Collectively, the results imply lower conservatism for short auditor tenure. Thus, mandating auditor rotation may have an adverse affect on the conservatism in reported earnings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auditor Tenure
  • Auditor Rotation
  • Audit Quality
  • Conservatism (JEL Classification: M41
  • M42)