بررسی نظام حقوقی حاکم بر سهام ممتاز در حقوق ایران و انگلستان

بررسی نظام حقوقی حاکم بر سهام ممتاز در حقوق ایران و انگلستان

نویسندگان

چکیده

این مقاله نظام حقوقی حاکم بر سهام ممتاز در حقوق ایران و انگلستان را مورد تنقیح و بررسی قرار می‌دهد. از آنجا که سهام یکی از منابع اصلی تامین سرمایه شرکت‌های سهامی عام و خاص است، قانونگذار پس از تعریف سهام در ماده 24 لایحه اصلاحیه قانون تجارت و معرفی انواع آن، در تبصره 2 این ماده، سهام ممتاز را تعریف نموده است. ولی قانونگذار نظام حقوقی خاصی را برای سهام ممتاز مدنظر قرار نداده و شرایط آن را دقیقاً معین نکرده است. بر این اساس سعی شده با روش مطالعه کتابخانه‌ای، نظام حقوقی خاص این نوع سهام در قوانین ایران مورد بررسی قرار گیرد و سپس به تطبیق آن با نظام حقوقی انگلیس (به عنوان یک کشور با سیستم حقوقی غیرمدون یا کامن لا) و کشورهای عربی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Regime of Preferred Stock in England and Iran Law

چکیده [English]

Share is a salient feature in open and close company laws. Accordingly, we tried to analyze specific legal regimes in Common Law and Arabic Law to have a complete comparison.
Legislator has defined the preference share in the note 2 of the article 24 of the Amendment to the Commercial code after definition of share in the same article but no particular. Legal regime and special circumstances and clearly specified for preference share.
Key words: Definition Share – legal and advantage depend on preference share when the company is being liquid and is being wound up – kind advantage preference share.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Preferred
  • Preferred Stock
  • Rate Preferred Stock ( JEL Classification: K12
  • K22)