بررسی و آزمون رفتار توده وار در صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران

بررسی و آزمون رفتار توده وار در صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

در بسیاری از موارد مشاهده شده است که قیمت‌ها در بازار سهام دچار نوسانات شدید می‌شوند بدون اینکه اطلاعات مشخص و موثقی در رابطه با آن‌ها در بازار منتشر شده باشد. در مدل تصمیم‌گیری رفتار توده‌ وار تبعیت بی-قید و شرط از سایر سرمایه‌گذاران مبنای اتخاذ تصمیمات است. این گونه تصمیم‌گیری‌ها سبب هجوم سرمایه‌گذاران برای خرید یا فروش سهام و بروز نوسانات شدید قیمتی شده که پیامد آن بی‌ثباتی و شکنندگی بازار می‌باشد.
در این پژوهش وجود رفتار توده‌وار در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق آن مبتنی بر کاهش انحراف معیار مقطعی بازده سهام نسبت به میانگین در دوره‌های تنش بازار نسبت به سایر دوره‌ها می‌باشد. نتایج تحقیق حاکی از آنست که رفتار توده‌وار در چهار پرتفوی مورد آزمون وجود نداشته است و همچنین نتایج تحقیق برای دوران تنش همراه با افول بازده سهام و دوران تنش همراه با صعود بازده سهام یکسان می‌باشد بنابراین رفتار سرمایه‌گذاران عقلایی یه نظر می‌رسد. به عبارت دیگر مطابق با الگوی قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای انحراف معیار بازده سهام در دوران تنش بازار افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review and Examine the Herd Behavior in Selected Industries in Tehran Stock Exchange

چکیده [English]

In many cases, the stock prices had great fluctuations, without any change in specific and reliable information existed in the stock market. These defects in the standard financial theory make a field of study based on psychological theories called behavioral finance. Herd behavior as a part of this domain has special importance. In herd behavior, decision makers rely on other investors' decisions and follow them without any logical thinking. As a result, such decisions cause unconditional subordination of the other investors' behaviors and a large group of investors rush to opt the same stocks to purchase or sell without publishing any information simultaneously. In this research, Herding behavior in Tehran Stock Exchange is investigated. The research methodology is based on decrease of deviation of rate of return in stress periods compared with other periods. The results show that there is no herding behavior in four selected portfolio that are examined. There are similar results for tension periods with return decreasing and tension periods by an increase in returns too. Thus, investors had reasonable decision making and rational behavior. On the other hand, return standard deviation increases at the periods of stress similar with CAPM anticipation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral Finance
  • Herd Behavior
  • Speculative Bobbles
  • Stock return
  • Cross Sectional Standard Deviation (JEL Classification:G10
  • G11
  • G14
  • C20
  • M41)