بررسی و مقایسه قدرت توضیح‌دهندگی ارزش افزوده اقتصادی، درآمد پسماند و رشد غیر عادی سود در تعیین ارزش بازار سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی و مقایسه قدرت توضیح‌دهندگی ارزش افزوده اقتصادی، درآمد پسماند و رشد غیر عادی سود در تعیین ارزش بازار سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

این پژوهش به بررسی و مقایسه‌ی ارزش افزوده اقتصادی، درآمد پسماند و رشد غیرعادی سود در تعیین ارزش بازار سهام شرکت‌ها می‌پردازد. مدل ارزیابی درآمد پسماند، ارزش بازار شرکت را تابعی از سود و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در روش حسابداری شمول کلی و مدل رشد غیر عادی سود، ارزش بازار شرکت را تابعی از میزان سود غیر عادی در هر دوره می‌داند در حالی که مدل ارزش افزوده اقتصادی، ارزش شرکت را بر اساس سود عملیاتی خالص پس از کسر هزینه‌های تأمین مالی ‌(از طریق بدهی یا حقوق صاحبان سهام) در روش حسابداری متعارف محاسبه می‌کند. در این پژوهش، تعداد 115 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره‌ی زمانی 1386-1382 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه‌ها از داده‌های تلفیقی استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که بین قدرت توضیحی این مدل‌ها در تعیین ارزش شرکت‌ها در حالت کلی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد و تقریباً در تمامی موارد، مدل ارزیابی درآمد پسماند نسبت به مدل ارزش افزوده اقتصادی و هم‌چنین مدل ارزش افزوده اقتصادی نسبت به مدل رشد غیر عادی سود در تعیین ارزش شرکت‌ها دارای قدرت توضیحی نسبی بالاتری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation and comparison of Economic Value Added, Residual Income Valuation and Abnormal Earnings Growth in Determining the Listed Firms of Tehran Stock Exchange

چکیده [English]

This study investigates and compares the economic value added, residual income valuation and abnormal earnings growth models in determining the stock market value of companies. According to the model of residual income valuation, the value of the company follows book value of equity and earnings by clean surplus accounting method and the value of the company follows abnormal earnings over time, based on abnormal income growth model. However, economic value added is exceeding Net Operating Profit After Tax (NOPAT) accounted according to imposed capital costs over time by dirty surplus accounting method. Our study sample included 115 listed companies in Tehran Security Exchange (TSE) during 2003 to 2008. For testing of hypotheses, we used pooled data. Adjusted Determination Coefficient, Mean Square Error (MSE), F statistics, Akaike Info Criterion (AIC) and Schwarz-Beizen Info Criterion (SBIC) used in comparison of models.
As the findings showed, none of the hypotheses verified significant difference between explanatory powers in all three models. The findings also indicated that there was a significant relationship between the company value and accounting variables but there wasn't a significant difference between explanatory powers in determining the company values. It was also revealed that explanatory power of residual income valuation model was relatively higher than economic value added model and explanatory power of economic value added model was relatively higher than abnormal earnings growth model

کلیدواژه‌ها [English]

  • Valuation of Company/Economic Value Added/Residual Inc (JEL Classification: G39
  • C53)