ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام در ایران

ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام در ایران

نویسندگان

چکیده

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به عنوان یکی از مهمترین واسطه‌های مالی نقش انتقال سرمایه را از سوی دارندگان منابع (آحاد جامعه) به سمت مصرف‌کنندگان (شرکت‌های تولیدی و خدماتی و سایر) بر عهده دارند. در ایران برای اولین بار در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 این صندوق‌ها مورد توجه قرار گرفت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام از ابتدای سال 1387 به عرصه بازار سرمایه قدم نهادند.
هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام با توجه به بازده تعدیل شده بر اساس ریسک آن‌ها با استفاده از معیارهای شارپ، ترینر، سورتینو و جنسن است. در این راستا با در نظر گرفتن فاصله زمانی سال 1387 (آغاز فعالیت صندوق‌ها) تا پایان 3 ماه اول سال 1389 بااستفاده از نرم‌افزار Eviews 6، به بررسی نتایج به دست آمده در مورد نسبت‌های محاسبه شده برای صندوق‌های مختلف و بررسی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در مقایسه با عملکرد بازار پرداخته شده است.
بر اساس نتایج به دست آمده با استفاده از تجزیه و تحلیل ANOVA بین بازده تعدیل شده بر اساس ریسک صندوق‌ها که بر مبنای ضریب بتا تعدیل شده با بازده بازار تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین بین عملکرد صندوق‌های سرمایه-گذاری مشترک با توجه به معیارهای شارپ، ترینر و سورتینو تفاوت معنی‌داری وجود ندارد، اما معیار بازده تفاضلی جنسن وجود تفاوت معنی‌دار بین عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلف را در سال 1387 و در دوره دوساله 88-1387 رد نکرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranian Equity Funds Performance Appraisal

چکیده [English]

Mutual funds are one of the most important financial institutions which play an undeniable role in transferring excess funds toward companies.
In Iran, for the first time and under the Provisions of the securities market act (ratified in 2005) , mutual funds were established, launched and introduced to capital market realm since March 2008.
The main objective of this study is to provide empirical finding to answer this question that whether performance of mutual funds is good enough in comparison with market return or not. Risk-adjusted performance measures which were applied in this research are: sharp ratio, Jensen's alpha, Treynor ratio and Sortino ratio for the period of March 2008 up to the July 2010.
In accordance with the findings of the research, with ANOVA, there is not significant difference between risk-adjusted performance measures of mutual funds and the market return. Also, based on the Sharp ratio, Treynor ratio and Sortino ratio, there is no significant difference between the performances of mutual funds and the market return. But, Jensen's alpha didn’t refuse existence of any significant difference between different mutual funds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mutual fund, Mutual funds appraisal measures, Risk adjusted return (JEL Classification: G23
  • G20)