بررسی تأثیر چرخش موسسات حسابرسی بر کیفیت گزارش حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تأثیر چرخش موسسات حسابرسی بر کیفیت گزارش حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق تاثیر چرخش موسسات حسابرسی بر کیفیت گزارش حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. در واقع این تحقیق پاسخی به این پرسش است که، "چرخش موسسات حسابرسی چه تاثیری بر کیفیت حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران دارد ؟". منظور از چرخش موسسات حسابرسی جابجایی و تعویض حسابرسان در دورههای زمانی حداکثر چهار ساله و کیفیت حسابرسی نیز حاصل جمع شایستگی (توانایی کشف اشتباهات) و استقلال حسابرسان (انگیزه گزارش موارد کشف شده) می‌باشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی بوده و اطلاعات مورد نیاز نیز از گزارشهای مالی جمع آوری شده است. در راستای انجام این تحقیق اطلاعات مالی مربوط به شرکتهایی از بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت که چرخش موسسات حسابرسی را تجربه کرده‌اند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات جمعآوری شده و آزمون فرضیه تحقیق نشان میدهد که چرخش موسسات حسابرسی موجب افزایش کیفیت حسابرسی نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study The Effect of Audit Firm Rotation upon The Audit Report Quality of Listed Companies in Tehran Stock Exchange

چکیده [English]

In this study, the effect of audit firm rotation on the audit report quality of listed companies in Tehran stock exchange has been studied. In fact, this research is a response to this question: "what is the effect of the audit firm rotation on the audit quality? The meaning of audit firm rotation is transfer and change of auditors in a maximum 4 years period and audit quality is the sum of competency (ability to explore the misstatement), independence of auditor (incentive of reporting the explored paint).
This is a measurement and the required data is gathered from document searching in the gathered financial reports. In this way, the financial data of the stock exchange companies which experienced the audit firm rotation was studied. The analysis of data and the test of hypothesis in the years of 1999 to 2006 shows that the audit firm rotation does not effect on audit quality

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit firm rotation
  • Audit Quality
  • Prior period adjustment. (JEL Classification: M42)