بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تاثیرمیزان مالکیت نهادی برعملکرد شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران می باشد. برای‌ اندازه‌گیری‌ عملکرد شرکت‌ها ازمعیارهای بازده حقوق صاحبان سهام(ROE) و Qتوبین بعنوان متغیرهای وابسته تحقیق استفاده شده است. همچنین میزان مالکیت نهادی بعنوان متغیر مستقل این تحقیق و متغیرهای اهرم مالی، مخارج سرمایه ای، ریسک بازار و اندازه شرکت بعنوان متغیرهای کنترل در نظرگرفته شده اند. داده های موردنیاز ازصورتهای مالی 78 شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1381الی 1386 استخراج گردیده است. دراین پژوهش از یک مدل رگرسیون چندگانه استفاده گردیده است.
به‌ طور کلی‌ نتایج‌ تحقیق‌ بیانگر وجود رابطه‌ مثبت‌ ومعنی داربین مالکیت نهادی و عملکرد شرکتها (براساس شاخص های بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) وQتوبین) است‌. همچنین بازده حقوق صاحبان سهام واهرم مالی دارای رابطه معنی‌دار می‌باشند ، حال‌ آنکه‌ نتایج تحقیق بیانگر نبودارتباط خطی معنی‌دار بین سایر متغیرهای کنترل با عملکرد شرکت ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of Relationship between Institutional Ownership and Firms Performance

چکیده [English]

This study investigates the effect of Institutional Ownership on the firms performance, using a data sample representing 78 companies during1381-1386. For measuring the effect of Institutional Ownership Ratio on the firms performance ,we used regression model. In this study, we used Tobin's Q and ROE standard as the two performance measures, and also the Institutional Ownership as an independent variable. we investigated the firm performance and ownership effects on each other using four control variables: (leverage, capital expenditure, market risk and firm size) we also used K-S ,multiple R , t and Durbin Watson tests.
The results demonstrate significant evidences of a positive relationship between institutional ownership and firms performance. This means that, firm's Institutional Ownership had a significant impact on the Tobin's Q and ROE. We also found a significant relationship between ROE and leverage. However, we did not find significant relationship between firms performance and capital expenditure, market risk and firm size.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institutional ownership, Firms performance, Tobin'
  • s Q, Return on Equity (JEL Classification: G32,G34)