بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تعهد سازمانی با محافظه‌کاری در گزارش‌گری مالی شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تعهد سازمانی با محافظه‌کاری در گزارش‌گری مالی شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تعهد سازمانی با محافظه‌کاری در گزارش‌گری مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در این پژوهش برای اندازه‌گیری میزان محافظه‌کاری از مدل گیولی و همکاران (2007) جهت اندازده‌گیری مسئولیت‌پذیری اجتماعی از پرسشنامه استاندارد سینگاپکدی و همکاران (1996) و اندازه-گیری تعهد سازمانی از پرسشنامه هانت و همکاران (1989) استفاده شده است. در این پژوهش، تعداد 115 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره‌ی زمانی 1387-1381استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه‌ها از مدل‌های رگرسیونی و نرم‌افزار اقتصادسنجی Eviews 6 استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، رابطه بین سازه‌های اخلاقی (مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت و تعهد سازمانی) و محافظه‌کاری مثبت بوده ولی تنها رابطه متغیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت و محافظه‌کاری از لحاظ آماری معنی‌دار می‌باشد. نتایجهم‌چنین نشان می‌دهد که حدود 24درصد از تغییرات محافظه-کاری در شرکت‌های بررسی شده تحت تأثیر سازه‌های اخلاقی مورد بحث بدون توجه به متغیرهای کنترلی بوده است و این تأثیر با توجه به متغیرهای کنترلی به 31 درصد افزایش یافته است. در بین متغیرهای پژوهش، مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت دارای بیشترین قدرت توضیح‌دهندگی برای محافظه‌کاری را داشته است. نتایج در رابطه با متغیرهای کنترلی نشان می‌دهد که شرکت‌های بزرگ و رشدی، گزارش‌گری مالی محافظه‌کارانه‌ای دارند و رابطه بین اهرم مالی و محافظه‌کاری منفی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Corporate Social Responsibility and Organizational Commitment with Conservatism in Financial Reporting of in TSE companies

چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the relationship between Corporate Social Responsibility (CSR) and Organizational Commitment (OC) with conservatism (CSVT) in financial reporting of the listed companies in Tehran Stock Exchange. In this research, for measuring of conservatism was used Givoly & et al model (2007) in period of 2003-2009, for collecting data concerning CSR, we used Singhapakdi, Vitell, Rallapalli & Kraft's standard questionnaire (1996) and for determining the OC, Hunt, Wood & Chonko's standard questionnaire (1989) we had because of its high validity and reliability. Sample research includes 115 accepted companies in TSE in the years between 2002-2008. For testifying the hypotheses, we applied the regression models. Findings show the relationship among ethical factors (CSR & OC) and conservatism has been positive, but only relationship between CSR and conservatism is statistically meaningful. However, results show that about 24% of conservatism variation in investigated companies has been affected by ethical factors without control variables and this has increased to 31%.
Among research variables, CSR variable has been of the most explanatory power (21%) on conservatism. Concerning the control variables, results show that bigger companies and growth stocks have conservative financial reporting (positive relation) and the relation between financial leverage and conservatism is negative

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Social Responsibility
  • Organizational Commitment
  • and Conservatism. (JEL Classification: C30
  • G00
  • M41)