تأثیر متغیرهای مالی و غیر مالی بر صدور اظهار نظر مشروط حسابرسی( شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

تأثیر متغیرهای مالی و غیر مالی بر صدور اظهار نظر مشروط حسابرسی( شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

نویسندگان

چکیده

امروزه رقابت در حرفه حسابرسی اهمیت زیادی دارد. از این رو کاهش هزینه، زمان و افزایش کیفیت حسابرسی از طریق بکارگیری اصول و فنون مدیریت در آن ضروری است. در این پژوهش رابطه متغیرهای مالی و غیرمالی بر صدورگزارش مشروط حسابرسی مورد بررسی قرار گرفت.
جامعه آماری این پژوهش، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 83 تا 86 می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از رویکرد شبکه عصبی مصنوعی و از روش حذف ورودی شبکه عصبی برای تعیین معنی‌دار بودن رابطه متغیرها استفاده شده است.
نتایج این پژوهش، نشان داد که بین 9 متغیری که انتظار می‌رفت بر صدور گزارش مشروط حسابرسی دارای تأثیر معنی‌داری باشند، تنها دفعات گردش موجودی کالا، نسبت بدهی به دارایی، ونسبت حسابهای دریافتی به کل دارایی، بر صدور گزارش مشروط حسابرسی دارای تأثیرمعنای‌داری بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Financial and Non- Financial Variables on the Quality of Auditing Report of The TSE Listed Companies

چکیده [English]

Nowadays, competition has a fundamental role in auditing profession. Hence the time and cost reduction and auditing quality enhancement are necessary via application of management principles and techniques.
The statistical population includes the companies listed in Tehran Stock Exchange (1383-1386). For data analysis, the new model of neural network is used and the input removal method is applied to determine the significance of relationship between variables.
The results revealed that the inventory turnovers ,the ratio of total liabilities to total assets, the ratio of accounts receivable to total asset and the qualifications of last year report had meaningful (significant) effect on the issue of qualified audiding report, considering the nine variables supposed to significantly affect the issue of qualified auditing report.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The qualified report
  • Financial and non-financial variables
  • Financial Ratios
  • Neural network ( JEL Classification: C52
  • G11
  • G14)