رابطه‌ بین هزینه تبلیغات و ارزش شرکت با معیارtobin’s Q

رابطه‌ بین هزینه تبلیغات و ارزش شرکت با معیارtobin’s Q

نویسندگان

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین هزینه‌های تبلیغات و ارزش شرکت با معیار tobin’s Q در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق داده‌های مربوط به 100 شرکت به صورت ترکیبی و برای دورة زمانی 1383تا 1387 و با استفاده از رگرسیون‌های تلفیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌ است. فرضیه‌های اول و دوم تحقیق به ترتیب به وجود رابطه معنی‌دار بین نسبت هزینه تبلیغات به دارایی‌ها و نسبت هزینه تبلیغات به فروش با ارزش شرکت بر اساس معیار توبین پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد هیچ‌ کدام از فرضیه‌های تحقیق تأیید نمی‌شوند. یعنی، بین نسبت هزینه تبلیغات به دارایی‌ها و نسبت هزینه تبلیغات به فروش با ارزش شرکت طبق مدل توبین رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating The Relationship between Advertising Expenditures and Firm Value

چکیده [English]

The purpose of the study is investigating the relationship between advertising expenditures and firm value in Tehran Stock Exchange (TSE). In this study, the pool data from 100 companies are analyzed by the use of consolidated regression for the period of 2004-2008. The first hypothesis analyses the relationship between ratio advertising expenditures to total assets and firm value. The second hypothesis investigates the relationship between ratio advertising expenditures to net sales and firm value. The results show that none of the hypotheses are confirmed. In other words, there is no significant relationship between ratio advertising expenditures to total assets and firm value. However, no significant relationship is observed between ratio advertising expenditures to net sales and firm value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ratio advertising expenditures to total assets
  • Ratio advertising expenditures to net sales
  • Intangible Firm value. ( JEL Classification: R53
  • M41
  • G31
  • G21)