ارزش‌یابی تحقیق و توسعه در شرکت‌های‌ نوپابا استفاده از اختیارات واقعی (مورد کاوی شرکت‌ پلیمری)

ارزش‌یابی تحقیق و توسعه در شرکت‌های‌ نوپابا استفاده از اختیارات واقعی (مورد کاوی شرکت‌ پلیمری)

نویسندگان

چکیده

از جمله ملزومات رشد و توسعه اقتصادی هر کشور توجه به شرکت‌های دانش بنیان است که قدمتی بیش از دو دهه ندارد. از همین رو است که برای برخی از مسائل پیش‌روی این شرکت‌ها، همچنان راه حل معینی ارائه نشده است. از جمله این موارد می‌توان به تعیین ارزش دانش ایجاد شده در شرکت‌های دانش بنیان اشاره کرد. این تحقیق سعی دارد تا با توجه به گسترش شرکت‌های دانش بنیان و لزوم تعیین ارزش دانش ایجاد شده در آن‌ها، روشی را برای ارزش‌یابی دستاوردهای ایجاد شده در این دسته از شرکت‌ها ارائه نماید.
با توجه به این موضوع سعی شده است تا با استفاده از روش مورد کاوی، بخش تحقیق و توسعه یک شرکت‌‌ نوپا با استفاده از تئوری اختیار معامله، ارزش‌یابی شود. بدین منظور با استفاده از داده‌های واقعی یک شرکت فعال در صنعت پلیمر و به کمک روش دو جمله‌ای، بخش تحقیق و توسعه این شرکت، ارزش‌یابی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Real Option Valuation in Newly Established Companies:A Case Study in R&D Department of a Polymer Company

چکیده [English]

Attention to newly established companies is an essential means for economic development in each country. Since there is no more than two decades of focus on these kinds of companies, a number of problems of these companies are still unsolved. One of the most important issues to be considered is the value made in these companies.
This research aims to provide a valuation method for Research & Development Departments in newly established companies. To achieve this goal, a polymer company as a case has been selected and the value of R&D department has been determined with using numerical method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Option
  • Real Option
  • Valuation
  • Newly Established Company (JEL Classification: G13
  • G24)