بررسی اثر مقررات افشای اطلاعات بر کیفیت اطلاعات منتشره شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی اثر مقررات افشای اطلاعات بر کیفیت اطلاعات منتشره شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

مقررات افشای فوری اطلاعات در سال 1380 توسط شورای بورس ابلاغ شد و در سال 1384 نیز قانون بازار اوراق بهادار به تصویب رسید . هدف اصلی این تحقیق، بررسی آثار تصویب مقررات افشا بر روی کیفیت اطلاعات سود منتشر شده توسط شرکت می‌باشد. بدین منظور تحقیق حاضر به بررسی آثار تصویب مقررات در سه مقطع زمانی سال های 1378 لغایت 1380 دوره پیش از مقررات بورس و سال‌های 1381 لغایت 1384 دوره بعد از تصویب مقررات و پیش از تصویب قانون بازار اوراق بهادار و سال‌های 1385 لغایت 1387 دوره بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار می‌پردازد. کیفیت اطلاعات بر مبنای سرعت ارائه اطلاعات (به موقع بودن) و خطای پیش‌بینی (اتکاپذیری) اندازه‌گیری می‌شود . بدین منظور نمونه‌ای شامل 119 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق جمع‌آوری و با استفاده از آزمون کروسکال والیس وتجزیه و تحلیل شده است.
نتایج حاکی از آن است که کاهشی در درصد خطای پیش‌بینی سود مشاهده نگردید،که به نظر می‌رسد به عدم اطمینان محیط کسب و کار مربوط باشد. اعلام سود رسمی شرکت‌ها بعد از مقررات به موقع‌تر صورت گرفته است . در نتیجه بعد از تصویب مقررات، کیفیت افشا از لحاظ به موقع بودن بهبود داشته است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Disclosure Regulations on the Quality of Published Information by Tehran Stock Exchange (TSE)

چکیده [English]

The main goal of this research is investigating the effect of disclosure regulations on published earnings information quality by Tehran Stock Exchange (TSE) listed companies. We use a sample of 119 listed campanies over a ten- year period (2000-2009). The urgent disclosure regulations was notified by the Securities and Exhange council in 2002 and Securities Market Act was approved in 2006. This Study is Focused on the effects of these regulations in three time periods, years 2000 to 2002 the period before the Council regulations, years 2003 to 2006 the period after regulation and before the Securities Market Act and years 2006 to 2009 the period after Securities Market Act, In this study , timeliness and reliability of the provided information are used as a proxy for disclosure quality. However. The Kruskal-Wallis test is used For the research hypothesis.
Results indicated that there was not any decrease in the percentage of forecasted errors. After approval of the regulations, timeliness of information disclosure is improved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disclosure Regulation
  • Earning Forecast
  • Forecast Errors
  • Quality of Information. (JEL Classification: G14
  • M41
  • K22)