بررسی آثار مترتب بر توثیق سهام در حقوق انگلستان و ایران

بررسی آثار مترتب بر توثیق سهام در حقوق انگلستان و ایران

نویسنده

چکیده

این مقاله با موضوع آثار مترتب بر توثیق سهام در حقوق انگلستان مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق صرفاً کتابخانه‌ای است. ازآن‌جا که سهام به عنوان مال منقول مادی دارای ارزش و قابل تقویم به پول می‌باشند قابل توثیق نیز هستند. درحقوق عرفی انگلستان (کامن لا) به وثیقه گرفتن سهام با دو عنوان توثیق سهام و توثیق منصفانه پذیرفته شده وآثاری چند بر توثیق سهام مترتب نموده‌اند. در این مقاله به آثار متربت بر توثیق سهام و طریقه توثیق سهام براساس در حقوق کامن لا پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Securities Collateralization in British and Iranian legal Systems

چکیده [English]

In this article, we are trying to investigate the securities collateralization in British and Iranian Legal systems. Since shares of Stocks, as material moveable assets, are convertible into money, they can be collateralized. In British Common Law, the securities collateralization is accepted under the terms " legal mortgage" and "equitable mortgage" with certain legal effects which are studied in details, besides the method of collateralization in compliance with the provisions of the Common Law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legal Nature of share
  • Securities Collateralization
  • Detention Notice
  • Shares Detention Right ( JEL Classification: K22
  • G38)