بررسی رابطه‌ بین ویژگیهای مالی و غیرمالی شرکت با کیفیت اقلام تعهدی و سود

بررسی رابطه‌ بین ویژگیهای مالی و غیرمالی شرکت با کیفیت اقلام تعهدی و سود

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق رابطه بین ویژگیهای مالی و غیر مالی شرکتها با کیفیت اقلام‌تعهدی مورد بررسی قرار گرفته است. از این رو تعداد 95 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1386-1379 بررسی گردیدند. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات با استفاده از داده‌های مقطعی می‌باشد. معیار اندازه‌گیری کیفیت اقلام تعهدی در این تحقیق، اقلام باقیمانده‌ رگرسیون تغییرات سرمایه در گردش بر روی جریانات نقدی عملیاتی یک دوره گذشته، دوره جاری و یک دوره آتی می‌باشد. بطوری که بالا بودن انحراف معیار اقلام باقیمانده، نشان‌دهنده‌ پایین بودن کیفیت اقلام‌تعهدی است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهدکه ویژگی‌های مالی و غیر مالی قابل اندازه‌گیری شرکت (مانند طول چرخه‌ عملیات شرکت، اندازه‌ی شرکت، نوسان جریانات نقدی، نوسان اقلام تعهدی، نوسان سود، تعداد دفعات زیان گزارش شده طی دوره‌های مختلف و اندازه اقلام تعهدی) می‌تواند به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت اقلام‌تعهدی و سود مورد استفاده قرار گیرد. طبق نتایج به دست آمده از این تحقیق، کیفیت اقلام تعهدی با اندازه شرکت رابطه مثبت و با سایر ویژگی‌های مورد بررسی یادشده رابطه منفی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Financial and Non-financial Characteristics of the Firm With Accrual Quality

چکیده [English]

In this paper, the relationship between financial and non-financial characteristics of the firms with accrual quality is studied. The population of this study consists of all companies listed on Tehranُ s Stock Exchange during the period of 2001- 2008. Our approach to measure the accrual quality is the residuals from regressions of changes in working capital on past, present, and future operating cash flows. The standard deviation of these residuals is our measure of accruals quality, where a higher standard deviation signifies lower quality. We document that financial and non-financial characteristics of the firms (e.g., volatility of accruals, volatility of earnings, probability of negative earning, magnitude of accruals, operation cycle, firm size, and volatility of cash flow) can be used as instruments for evaluation of accrual quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accrual Quality Estimation Errors of Accruals
  • Firms Characteristics ( JEL Classification: G11
  • G32)