بررسی کارآیی پرتفوی شرکت‏های عرضه شدۀصدر اصل 44در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی کارآیی پرتفوی شرکت‏های عرضه شدۀصدر اصل 44در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

در بازاری که قیمت سهام شرکت‏ها کارآ باشد هم تخصیص سرمایه به صورت مطلوب و بهینه انجام می‏شود و هم قیمت سهام به درستی و عادلانه تعیین می‏شود. هدف این تحقیق، آزمون کارآیی در سطح ضعیف قیمت سهام آن دسته از شرکت‏هایی صدر اصل 44 که سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شده است، می‏باشد.
در این پژوهش، کارآیی در سطح ضعیف قیمت سهام شرکت‏های صدر اصل 44 عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از آزمون نسبت واریانس لو و مکینلی مورد سنجش قرار گرفته است. نمونه تحقیق شامل تمامی شرکت‏های صدر اصل 44 عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ عرضه سهام اولین شرکت اصل 44 در بورس اوراق بهادار تهران تا نیمه اول سال 1389 است. کارآیی در سطح ضعیف شرکت‏های صدر اصل 44 عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره مورد بررسی با استفاده از آزمون نسبت واریانس رد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

To Study the Weak Form Efficiency of the Companies Offered in Tehran Stock Exchange, Subject to Principle 44 of the Constitutional Law

چکیده [English]

If the stock prices of the firms are efficient, the future prices cannot be predicted through the study of past price series.
The purpose of the research is testing weak-form efficiency, using Lo & Mackinaly variance ratio test, for the companies stipulated in principle 44 of the Constitutional Law that have been offered in Tehran Stock Exchange (TSE).
The Sample of the research is all companies subject to principle 44 from 1385/11/15 (date of offering of thefirst company in TSE) to the first half of 1389.
The results of the research indicate that stock prices of principle 44 companies offered in TSE are not weak-form efficient.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • Run Test
  • Unit root test
  • Variance Ratio Test
  • Random Walk. (JEL Classification: G14)