تحلیل مسئولیت مدنی شرکت بورس در معاملات اوراق بهادار با تکیه بر فرض عدم قطعیت معامله در رویه هیئت داوری

تحلیل مسئولیت مدنی شرکت بورس در معاملات اوراق بهادار با تکیه بر فرض عدم قطعیت معامله در رویه هیئت داوری

نویسندگان

چکیده

شرکت بورس به عنوان رکن اجرائی بازار اوراق بهادار، نقش مهمی در معاملات اوراق بهادار دارد. با توجه به ضوابط و مقررات موجود، تکالیف و وظایفی بر عهده شرکت بورس قرار داده شده که نقض این مقررات می‌تواند تبعاتی از جمله مسئولیت مدنی برای این شرکت در بر داشته باشد.
برای تحقق مسئولیت مدنی شرکت بورس نیز اجتماع سه رکن ضرر، فعل زیان‌بار و رابطه سببیت ضروری است که ویژگی‌های هر یک از این ارکان با عنایت به ماهیت معاملات بازار سرمایه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که یکی از مهم‌ترین وظایف شرکت بورس اعلان قطعیت و یا عدم قطعیت معاملات اوراق بهادار می‌باشد، مسئولیت این شرکت، در فرض عدم قطعیت معامله با تکیه بر یکی از آراء هیئت داوری بازار اوراق بهادار، مورد مطالعه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Tehran Stock Exchange (TSE) Civil Liability in Securities Transactions

چکیده [English]

Tehran Stock Exchange, as the executive body of the securities market, has a crucial role in securities transactions. However, regarding the present rules and regulations, a number of tasks and functions have been assigned to the TSE, the breach of every single rule of which could involve civil liability for the TSE.
For the civil liability of the TSE Company being realized, the presence of all three elements of loss, harmful act and causality relation is required. Specifications of each of these elements are studied in this article with a view toward the nature of transactions. Since one of the main functions of the TSE Company is to announce whether the transaction is final or not, the liability of the TSE is studied for a case in which the transaction is not final according to a decision by the arbitration board of the securities market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tehran Stock Exchange Company (TSE)
  • Civil liability
  • Incomplete Transaction
  • Bulk transaction
  • Securities Transactions (JEL Classification: K22
  • G18
  • G28)