عوامل مؤثر بر بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام در بورس اوراق بهادار تهران

عوامل مؤثر بر بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

با توجه به آغاز فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی عوامل مؤثر بر بازدهی این صندوق‌ها مورد توجه این تحقیق گرفته است. در این تحقیق 20 صندوق‌ سرمایه‌گذاری که از تاریخ 24/04/1388 تا تاریخ 30/04/1389 فعال بوده‌اند مورد بررسی قرارگرفتند. 10 عامل بررسی شده شامل متغیرهای: تعداد صنعت موجود در سبد سرمایه‌گذاری صندوق، نرخ رشد ارزش صندوق، ارزش صدور، ارزش وجه ‌نقد نگهداری شده توسط صندوق، درصد تملک سهامداران حقیقی، ارزش ابطال، بازده بازار، ریسک (قدر مطلق انحراف از میانگین)، نسبت فعالیت، سرمایه و بازده دوره قبل می‌باشد.
تجزیه و تحلیل داده‌ها با ساختار تلفیقی (پنل) و با اثرات ثابت با رگرسیون معمولی (OLS) انجام شده است. نتایج تحقیق وجود ارتباط خطی معنی‌دار بین 6 متغیر (به ترتیب اولویت): بازده بازار، نرخ رشد ارزش صندوق، قدر مطلق انحراف از میانگین بازده صندوق، ارزش صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، نسبت فعالیت صندوق، ارزش ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را با بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری تأیید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Factors on Mutual Funds Return inTehran Stock Exchange

چکیده [English]

The main objective of this paper is to survey the effective factors on equity funds return in Tehran Stock Exchange (TSE) with regard to recent development of these financial institutions.
In this research, weekly data of 20 funds for the period of 15 Jul 2009 to Jul 2010 is used. 10 different factors are considered, including: market return, value of unit issued, value of unit redeemed, funds value's growth rate, capital activity ratio, ownership structure, risk (absolute deviation), number of industries in fund's portfolio, cash amount held by funds, and funds return of previous period.
Analysis has been done using OLS with panel data structure and fixed effect. Findings show that six factors including: market return, funds value's growth rate, risk (absolute deviation), value of unit issued, capital activity ratio and value of units redeemed, can affect on funds return.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Equity Funds, Fund'
  • s Rate of Return, Fund'
  • s Value, Value of issues and Redemptions (JEL Classification: G23)