انتخاب سبد سهام بهینه با استفاده از تصمیم‌گیری چند معیاره

انتخاب سبد سهام بهینه با استفاده از تصمیم‌گیری چند معیاره

نویسندگان

چکیده

این مقاله به دنبال تعیین مدل مناسب تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری است. در این راستا ابتدا معیارهای موثر جهت انتخاب سبد سهام با مرور ادبیات تحقیق استخراج می‌شود. سپس اهمیت هر یک از معیارها از نقطه نظر خبرگان سرمایه-گذاری مورد سنجش قرار می‌گسرد. به دلیل وابستگی بین معیارها، جهت تعیین اهمیت آنها از فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP) استفاده می‌گردد. در ادامه جهت رتبه‌بندی جامعه مورد بررسی که شامل شرکت‌های قرار گرفته درون 7 صنعت سیمان، فلزات اساسی، کانه‌های فلزی، شیمیایی، دارو، املاک و مستغلات و خودرو می‌شوند، از تکنیک تاپسیس استفاده خواهد شد. برای این منظور از میانگین سه ساله داده‌های واقعی، در بازه زمانی سال‌های 85 تا 87 استفاده می-گردد. بعد از رتبه‌بندی شرکت‌ها، 40 شرکت برتر رتبه‌بندی را در سبد سهام انتخابی قرار داده و جهت بهینه بودن سبد سهام انتخابی، بازده سه ساله‌ 85 تا 87 سبد سهام را محاسبه و با سبد سهام متشکل از شرکت‌های انتخاب نشده مقایسه می‌نماییم. بعد از بررسی بهینه بودن سبد سهام انتخابی براساس معیار شارپ و ترینر، جهت بهینه سازی سبد سهام، الگوریتم ممتیک را به کار خواهیم گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Portfolio Selection with Use of Multiple Criteria Decision Making

چکیده [English]

The purpose of this article is creating the suitable model for investment. First, according to the literature review, we extract the effective criteria for portfolio selection. Then we use experts' opinions about the importance of each criterion to find criteria pair wise comparisons. In this stage, because of interrelationship among the criteria, ANP is used as the most appropriate technique for this analysis. At the next step, we use TOPSIS technique for ranking the population members, including companies of seven industries (cement, main mineral, petrochemicals, medicines, real estate, automobile). Real data average of three years – from 2007 to 2009 – is used as input for TOPSIS technique. After determining the companies ranking, the selected portfolio includes 40 top companies. In order to confirm the selected portfolio, the three years return of the selected companies is compared with non selected companies. After benchmarking portfolio based on Sharp and Treynor criteria, we use Memetic algorithm to optimize the selected portfolio.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Portfolio Selection
  • ANP
  • TOPSIS
  • Memetic Algorithm. JEL Classification: G11
  • C61.