بررسی تأثیر بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز بر شاخص سود نقدی و قیمت بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تأثیر بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز بر شاخص سود نقدی و قیمت بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

هدف این مقاله بررسی رابطه بین بی‌‌‌ثباتی نرخ واقعی ارز و شاخص سود نقدی و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور از مدل‌های GARCH که امکان بر‌آورد بی‌ثباتی یک متغیر و همچنین تأثیر بی‌ثباتی بر آن متغیر را فراهم می‌کند، استفاده شده است. در این مقاله، از داده‌های ماهانه نرخ واقعی ارز و شاخص سود نقدی و قیمت سهام طی دوره 1384تا 1386 استفاده شده است. نتایج تخمین مدل تحقیق به روش حداقل مربعات معمولی بیانگر این است که رابطه مثبت بین بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز و شاخص سود نقدی و قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران برقرار می‌باشد. به عبارت دیگر با افزایش بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز، شاخص سود نقدی و قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران نیز افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the Effect of Volatility of Real Exchange Rate on Dividend and Price Index (TEDPIX) in Tehran Stock Exchange

چکیده [English]

The aim of this paper is to investigate the relationship between volatility real exchange rate and TEDPIX in Tehran Stock Exchange. In order to do this, Generalized Auto Regressive Conditional Heteroscedasticity models (GARCH) that provides the estimation of variable volatility in addition to the effect of volatility on that variable, are used. However, the monthly data of real exchange rate and dividend and price index between 2006 and 2008 have been used. It is concluded that there is a direct and positive relationship between “volatility of real exchange rate” and “dividend and price index”. In other words, increasing of volatility of real exchange rate results in dividend and price index increase

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange Rate
  • Volatility
  • Dividend and Price Index
  • Heteroskedasticity JEL Classification: C22
  • F31.