بررسی رابطه مدیریت سود شرکت‌های گروه (تلفیقی) با بازده سهام شرکت اصلی در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه مدیریت سود شرکت‌های گروه (تلفیقی) با بازده سهام شرکت اصلی در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه مدیریت سود شرکت‌های گروه (تلفیقی) با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این سؤال هستیم که آیا سرمایه‌گذاران، تحلیل‌گران و سایر استفاده‌کنندگان از اطلاعات حسابداری، عامل مدیریت سود شرکت‌های گروه (تلفیقی) را درک کرده و در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ می‌کنند یا نه؟ با توجه به این که واکنش بازار سرمایه نسبت به اطلاعات منتشره، نهایتاً در بازده سهام منعکس می‌شود، بنابراین رابطه مدیریت سود شرکت‌های گروه (تلفیقی) با بازده سهام شرکت اصلی برای 45 نمونه آماری طی دوره زمانی 1382 الی 1388 مورد بررسی قرار گرفته و برای اندازه-گیری مدیریت سود شرکت‌های گروه (تلفیقی) از مدل تعدیل شده جونز (1995) استفاده شده است. کل اقلام تعهدی و اجزای اختیاری و غیراختیاری شرکت‌های گروه (تلفیقی) و بازده سهام شرکت اصلی به عنوان متغیرهای پژوهش می‌باشد. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از آزمون ضریب همبستگی استفاده شده است و نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که رابطه ضعیف معکوس (291/0-) ولی معنی‌دار بین مدیریت سود شرکت‌های گروه (تلفیقی) با بازده سهام شرکت اصلی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of the Relationship between The Earnings Management of Group (Consolidated) Companies and the Stock Return of the Parent Company Listed in Tehran Stock Exchange

چکیده [English]

The main goal of this study is the investigation of the relationship between the earnings management of group (consolidated) companies and the stock return of the listed parent company in TSE. On the other hand, this study answers this question that whether investors, analysts and other users of accounting information understand earnings management of group (consolidated) companies and use it for their decision or not. As regards, capital market reaction to the published information will ultimately be reflected in the stocks yield, so the relationship between earnings management of group (consolidated) companies and the stock return of parent company for 45 statistical samples during the period 2004 to 2010 were investigated and to measure of the earnings management of group (consolidated) companies we used adjusted Jones model (1995). Total accrual contains discretionary & nondiscretionary accruals and the stock return of the parent company are used as research variables. Research hypotheses were analyzed by using of correlation and determination coefficient.
Findings show that there is a weak inverse relationship (-0.291) but significant between earnings management of group (consolidated) companies and the stock return of the listed parent company in TSE.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Group (consolidated) Companies
  • Earnings Management
  • Stock Return and Parent Company. JEL Classification: M48
  • M41
  • G12
  • G19.