بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این تحقیق، تعیین این موضوع است که، آیا کیفیت اقلام تعهدی، اثر مهم و معنی‌داری بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها دارد. از این رو تعداد، 346 مورد اعلان سود برآوردی شرکت‌ها در طول سال‌های 1387-1381 مورد بررسی قرار گرفتند. کیفیت اقلام تعهدی به عنوان متغیر مستقل و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان متغیر وابسته محاسبه گردید. به منظور آزمون فرضیه‌ها از روش‌های ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t زوجی بهره گرفته شد. نتایج نشان می‌دهد کیفیت اقلام تعهدی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تأثیر معنی‌داری بر میزان عدم تقارن اطلاعاتی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Quality of Accrual Elements and The Decline of Information Asymmetry of The

چکیده [English]

In this article, the relationship of the quality of accrual elements and the decline of information asymmetry among the listed companies of Tehran Stock Exchange has been investigated. The purpose and objective of this research is to determine whether the quality of accrual elements has any important and significant effect on the information asymmetry of companies. So, 346 cases of declared profitability by the companies during 1381-1387 have been taken into account. The quality of accrual elements as independent variable and suggested price difference of buying and selling of shares as dependant variable have been considered. For the purpose of testing the concept, statistical methods of "Pearson" correlation coefficient and pair" t" test have been used. The findings indicate that the quality of accrual elements for the listed companies in Tehran Stock Exchange has no impact on the rate of information asymmetry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accrual Elements
  • The Quality of Accrual Elements
  • Information Asymmetry
  • Profit Declaration
  • The Suggested Price of Buying and Selling Shares. JEL Classification: D53
  • G14