بررسی ابعاد شفافیت سود حسابداری و رابطه آن با ویژگی‌های شرکت در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی ابعاد شفافیت سود حسابداری و رابطه آن با ویژگی‌های شرکت در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

شفافیت سود حسابداری در زمره مباحث با اهمیت حسابداری و گزارشگری مالی قرار دارد. این نوشتار به بررسی ابعاد شفافیت سود حسابداری و رابطه آن با برخی از ویژگی‌های شرکت در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. تحقیقات گذشته عمدتاً بر روی بعد و جنبه‌ای خاص از شفافیت سود حسابداری متمرکز بوده‌اند. معیار شفافیت سود در تحقیق پیش رو از تجمیع و ترکیب چهار مورد از ویژگی‌های کیفی سود که سبب شفاف شدن آن می‌گردد، حاصل شده است. این ویژگی‌ها عبارتند از کیفیت اقلام تعهدی، محافظه‌کاری، عدم هموارسازی و قابلیت پیش بینی سود. در تحقیق حاضر، شفافیت سود در دو حوزه رابطه بین ابعاد شفافیت و نیز رابطه بین شفافیت و وضعیت اقتصادی شرکت، بررسی گردید. نتایج حاصل از بررسی شفافیت سود در حوزه اول، نشان داد که بین کیفیت اقلام تعهدی و محافظه‌کاری سود، عدم هموارسازی سود و قابلیت پیش‌بینی سود، کیفیت اقلام تعهدی و عدم هموارسازی سود، رابطه معنی‌دار منفی و بین کیفیت اقلام تعهدی و قابلیت پیش بینی سود رابطه معنی‌دار مثبت وجود دارد. در حالی‌که رابطه محافظه‌کاری با عدم هموارسازی سود و قابلیت پیش‌بینی سود به لحاظ آماری تایید نگردید. آزمون فرضیات مربوط به بررسی رابطه بین شفافیت سود و وضعیت اقتصادی شرکت نشان داد که شرکت‌های دارای محدودیت در تامین مالی و شرکت‌های زیان ده نسبت به سایر شرکت‌ها شفافیت سود کمتری دارند. در این حوزه ارتباط معنی‌دار بین شفافیت سود حسابداری و ارزش شرکت و همچنین رابطه بین شفافیت سود حسابداری و نوسانات جریان نقدی عملیاتیِ یک دوره بعد، تایید نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Accounting Transparency Dimensions and Relationship with Corporate Specification

چکیده [English]

Transparency is one of the most important titles in accounting and Financial reporting contexts. This paper investigates Accounting Transparency in TSE corporations. Accounting Transparency proxies in this paper are Parataxis of four TA dimensions: Accrual Quality (AQ), Income Conservatism(IC), Income Non-Smoothing (IS) and Income Predictability (IP). In this paper, transparency investigated in two Particular fields: relation between accounting transparency dimensions & relation between accounting transparency and economical condition. In the first field, this paper shows that there are significant relations between AQ and IC (-), AQ and IS (-), AQ and IP (+), IS and IP (-). But statistically, relation between IC and IS & IC and IP, was not confirmed. Furthermore, in the second field, this paper found that accounting transparency in financial constraint firms and losing firms is smaller than others. In this field, however, the relations between accounting transparency and firm value & accounting transparency and operational cash flow volatiling were not confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting Transparency
  • Publicity
  • Accrual Quality
  • Income Conservatism
  • Income Non-Smoothing
  • Income Predictability
  • Financial Constraint. JEL Classification: G32
  • G31.