بررسی اثر تجربه بر ریسک‌پذیری، بیش اطمینانی و رفتار توده‌وار

بررسی اثر تجربه بر ریسک‌پذیری، بیش اطمینانی و رفتار توده‌وار

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش به بررسی اثر تجربه حرفه‌‌ای مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران بر ریسک-پذیری و نیز بیش اطمینانی و رفتار توده‌وار آنها ( به‌عنوان تورش‌های رفتاری مهم و مؤثر بر تصمیمات سرمایه‌گذاری مدیران و ریسک‌پذیری آنها ) پرداخته شده است. هدف کلی ما از این تحقیق آن است که پی ببریم آیا تجربه حرفه‌ای مدیران بازده حاصل از سرمایه‌گذاری‌های آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد یا نه.
نتایج حاصل از تجزیه‌ و‌ تحلیل داده‌ها با مدل‌های رگرسیون پرابیت ترتیبی و توبیت یک ‌متغیره و چند ‌متغیره با بهره-گیری از نرم‌افزار Eviews نشان می‌دهد که بین تجربه و ریسک‌پذیری مدیران رابطه معنی‌دار معکوس و بین تجربه و رفتار توده‌وار آنها رابطه معنی‌دار مستقیم وجود دارد. هم‌چنین رابطه بین تجربه و بیش اطمینانی بر مبنای نوع بیش اطمینانی متفاوت می‌باشد، اما درمجموع می‌توان گفت بین تجربه و بیش اطمینانی رابطه معنی‌دار معکوس وجود دارد. بدین‌ترتیب مدیران کم‌تجربه‌تر درمقایسه با مدیران باتجربه‌تر از بیش اطمینانی بیشتر و رفتار توده‌وار کمتر برخوردار بوده، ریسک-پذیر‌تر می‌باشند و بازده بالاتری کسب می‌نمایند. بنابراین، درکل می‌توان چنین نتیجه گرفت که بین تجربه حرفه‌ای و بازده مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معکوس وجود دارد.
هم‌چنین، لازم به ذکر است که یکی از یافته‌های مهم این پژوهش ارایه مدلی مفهومی است که نشانگر رابطه میان متغیرها و تأثیر هریک بر کسب بازدهی مدیران می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Experience on Risktaking, Overconfidence and Herding of Investment Companies’ Managers in

چکیده [English]

In this research, we studied the effect of managers’ professional experience on their risktaking and also overconfidence and herding as important behavioral biases which have influence on managers’ risktaking and investment decisions.Our final goal of this research is to find out whether managers’ professional experience influences the return of their investments or not.
The result of analyzing data with Univariate and Multivariate Ordered Probit and Tobit Regression Models in Eviews, identified that there is a negative significant relation between managers’ experience and their risktaking and there is a positive significant one between managers’ experience and herding behavior. Also, the relation between experience and overconfidence is different depending on the kind of overconfidence. But overally we can say that there is a significant negative relation between experience and overconfidence. These results mean that inexperienced managers in comparison with experienced ones have more overconfidence and less herding behavior and are more risky that yield higher returns. So, we can conclude that there is a negative relation between return and professional experience of managers in investment companies in Tehran Stock Exchange.
However, it should be mentioned that one of the main findings of this research is presenting a conceptual model that identifies relation between all variables and the impact of each one on managers’ returns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral Finance
  • Experience
  • RiskTaking
  • OverConfidence
  • Herding Behavior JEL Classification: G 23
  • G 14.