بررسی شفافیت سود حسابداری بر هزینه سرمایه سهام عادی

بررسی شفافیت سود حسابداری بر هزینه سرمایه سهام عادی

نویسندگان

چکیده

نقش شفافیت اطلاعات مالی شرکت‌ها در سال های اخیر اهمیت روزافزونی یافته است. شفافیت کم و کیفیت پایین اطلاعات مالی شرایطی را فراهم می‌سازد که تصمیم‌گیری را برای سرمایه‌گذاران مشکل کرده و آنها را با شرایط ابهام مواجه می سازد. در این وضعیت صرف ریسک اطلاعاتی افزایش می‌یابد. از دیدگاه استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی وقتی شفافیت و کیفیت اطلاعات ارائه شده بالاتر باشد، ریسک اطلاعاتی آن شرکت پایین‌تر است. سهامداران و اعتبار دهندگان خواستار اطلاعات بیشتر و شفاف‌تری درباره عملکرد شرکت هستند. افشای کامل همراه با شفافیت گزارشگری مالی می‌تواند شرایط مطمئنی ایجاد می‌کند که اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد. شفافیت بر عملکرد شرکت ها تاثیر مثبتی دارد و می‌تواند از منافع سهامداران حفاظت کند . بالا رفتن اعتماد سهامداران و کاهش صرف ریسک ، بازده مورد انتظار را کاهش داده و ارزش شرکت را افزایش می‌دهد.
به منظور فراهم کردن شواهدی تجربی در باره تاثیر شفافیت سود حسابداری بر هزینه سرمایه سهام عادی که بر اساس مدل فاما و فرنچ محاسبه شده، اطلاعات مالی 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1383 تا 1387 مورد مطالعه قرار گرفت‌. فرضیه تحقیق به دو روش آماری داده‌های مقطعی و ترکیبی آزمون شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد شرکت‌هایی که شفافیت سود بالاتری دارند هزینه سرمایه سهام عادی کمتری را تجربه می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Earnings Transparency on Equity Cost of Capital

چکیده [English]

Transparent financial information has got a more important role during recent year. Low transparency and low quality in financial information face investment with opacity. In this situation premium risk increases and from the view point of users, if financial reporting has a low quality, information risk Is high. most of the stockholders need transparent information about firm’s performance. Complete disclosure with transparency in financial reporting lead to certainty and increase trust in investment. If financial reporting is transparent equity cost of capital will decreas. Therefore, we investigate the effect of earnings transparency on equity cost of capital for 90 firms in Tehran Stock Exchange from 2004 -2009. The result shows that there is a significant and negative relation between earnings transparency and equity cost of capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings Transparency
  • Equity Cost of Capital
  • Fama and French Model. JEL Classification: G14
  • M41
  • K29.