بررسی تأثیر اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر توسعه مالی با تأکید بر بازار سرمایه

بررسی تأثیر اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر توسعه مالی با تأکید بر بازار سرمایه

نویسندگان

چکیده

بر اساس سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی اهدافی همچون ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری و همچنین تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت مد نظر مسئولین کشور قرار گرفت. هدف این تحقیق بررسی وجود تاثیر اجرای این سیاست‌ها بر سطح توسعه مالی در بازار سرمایه ایران است. از این رو ابتدا برای پاسخ به سوال تحقیق اقدام به طراحی شاخصی کمی، مرکب از شاخص‌های زیرمجموعه موضوع توسعه مالی در بازار سرمایه گردیده است. توسعه مالی در تعریفی جامع به صورت «فاکتور‌ها، سیاست‌ها و نهاد‌هایی که به بازار‌ها و واسطه‌های مالی اثربخش و همچنین دسترسی گسترده و عمیق به سرمایه و خدمات مالی منجر می‌شوند» تعریف گردیده است. طراحی شاخص توسعه مالی بازار سرمایه ایران برای اولین بار با بهره‌گیری از تحقیقات مشابه داخلی و خارجی و همچنین اصلاح و تایید آن توسط خبرگان صورت گرفته است. بر اساس شاخص بدست آمده توسعه مالی، تاثیر اجرای سیاست‌های اصل 44 برای دو دوره قبل از اجرای این سیاست‌ها (دوره 1380 الی 1384) و دوره بعد از آن (دوره 1385 الی 1388) سنجیده می‌شود. نتایج تحقیق حاکی از وجود تاثیر مثبت و محسوس بین اجرای این سیاست‌ها و سطح توسعه مالی در بازار سرمایه ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of the Enforcement of the General Policies of Principle 44 of the Constitutional Low of the Islamic Republic of Iran on Financial Development With Emphasis on Capital Markets

چکیده [English]

According to the policies of the principle 44 of the constitutional law, some goals such as promoting economic enterprises’ efficiency as well as the productivity of material, human & technological resources and changing government’s role from direct ownership and management to policy-making and directing are being taken into account by Iranian statesmen. The purpose of this research is to study the impact of the enforcement of the general policies of principle 44 of the constitutional low of the Islamic Republic of Iran on financial development with emphasis on capital markets of executing the policies of 44th article on financial development in Iranian capital market. Therefore, we have designed a quantitative index consisted of financial development sub-indices of capital market. Financial development in a comprehensive definition is defined as “factors, policies, and institutions that lead to effective financial intermediation and markets, as well as deep and broad access to capital and financial services”. Designing financial development index for Iranian capital market is performed for the first time in this research using similar researches as well as experts’ viewpoints. According to the designed index for financial development, the impact of the enforcement of principle 44 are measured for two periods: before the enforcement of these policies (years 2001 to 2005) and after the enforcement (years 2006 to 2009). The findings of this research show that the policies have had a significant positive effect on the level of financial development in Iranian capital market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • General Policies of Principle 44
  • Financial Development
  • Capital Market JEL Classification: G18
  • O16
  • O47.