بررسی محتوای اطلاعاتی سود حسابداری با در نظر گرفتن میزان کارآیی بازار در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی محتوای اطلاعاتی سود حسابداری با در نظر گرفتن میزان کارآیی بازار در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

تاکنون در بیشتر تحقیقات صورت گرفته، در خصوص پیوند میان متغیرهای حسابداری و قیمت سهام شرکت‌ها، فرض کارآیی بازار پذیرفته شده و با توجه به این فرض تحقیقات در محیط اقتصادی ایران صورت گرفته است. پرسش اساسی این تحقیق آن است که آیا ناکارآمدی بازار باعث ایجاد تفاوت در نتایج تحقیقات پیشین خواهد شد. در این تحقیق به منظور پاسخگویی به سوال مذکور، چهار فرضیه تدوین شده است. روش انجام این تحقیق، روش شبه‌تجربی می‌باشد و جامعه آماری این تحقیق شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. برای محاسبه اندازه ناکارآیی بازار هر یک از شرکت‌های نمونه‌ از روش تحقیق هو و همکاران Hou, et al., 2005)) استفاده شده است.‌ سپس با استفاده از روش ‌کولین و ‌همکارانCollins, et al., 2000) ) مدل‌های اولیه و توسعه یافته جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق، تخمین زده شد. به منظور تخمین مدل‌های مذکور، از اطلاعات سال‌های 1379 تا 1385 شرکت‌های نمونه استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان داد که ناکارآیی بازار بر روی محتوای اطلاعاتی سودهای آتی و جریان‌های نقدی عملیاتی آتی تاثیر منفی دارد و بر روی محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی آتی و سود جاری تاثیری ندارد. به‌طور کلی، نتایج این تحقیق نشان داد که ناکارآیی بازار بر روی محتوای اطلاعاتی اقلام حسابداری تاثیر دارد و ذینفعان بنگاه‌های اقتصادی باید به این موضوع توجه نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Value Relevance of Accounting Earnings With Respect to Measurement of Market Efficiency in the Listed Companies of Tehran Stock Exchange

چکیده [English]

In most value – relevance studies, regressions of stock prices or returns on accounting earnings are used to inferen the informativeness of earnings. There is substantial evidence to suggest that the market may not be completely efficient in the processing of public information. This study examines the effect of market inefficiency on the value relevance of earnings in Tehran Stock Exchange (TSE). We used a sample of active investment companies during 1379-1385. Hou and Moskowitz (2005) method has been used to compute measurement of market efficiency then by use of Collins and Haribar (2000) approach, primary and developed models for testing of research hypothesis were estimated. Our findings indicate that market inefficiency have negative effects on the value relevance of future earnings, and future operating; and no effects on future accruals and current profits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market Inefficiency
  • Earnings
  • Cash Flows Operating
  • Accruals
  • Operating Performance
  • Stock return
  • Value Relevance. JEL Classification: G31
  • G32.