تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر رابطه بین متغیرهای بنیادی مستخرج از صورت‌های مالی و بازده سهام

تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر رابطه بین متغیرهای بنیادی مستخرج از صورت‌های مالی و بازده سهام

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین اطلاعات حسابداری و بازده سهام برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1373 تا 1384 و نیز تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر این رابطه می‌پردازد. نتایج حاصل از تحلیل اولیه داده ها نشان می‌دهد که رابطه معنی‌داری بین نمره ترکیبی مالی که تلفیق هشت متغیر بنیادی مستخرج از صورت-های مالی است و بازده سهام شرکت‌ها طی دوره مورد پژوهش وجود دارد. در ادامه به بررسی تاثیر چند متغیر کلان اقتصادی مهم و مربوط بر این رابطه پرداخته شد که نتایج حاصله بیانگر این است که متغیرهای شاخص کل قیمت سهام، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت، هزینه ناخالص داخلی، درآمد نفت، نرخ تورم و تولید ناخالص ملی بر رابطه بین نمره ترکیبی و بازده سهام تاثیر معنی‌دار داشته و سایر متغیرها بر این رابطه بی‌تاثیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Macroeconomic Variables on the Relation between Fundamental Variables Derived from Financial Statements and Stock Returns

چکیده [English]

In this research, in addition to examination of the relation between fundamental variables derived from financial statements and stock returns, we want to detect the impact of macroeconomic variables on this relation. The results show that there is a significant relation between stock returns and composite score which are derived from combination of eight fundamental variables. In next step, we examine the impact of some relevant and important macroeconomic variables on the above relation. The results show that six macroeconomic variables, including stock price index, GDP, gross domestic expenditures, oil revenue, inflation rate and GNP have statistically significant impact on the relation and the others have no significant impact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Macroeconomic Variables
  • Financial Statements
  • Stock Returns
  • Financial Composite Score
  • Fundamental Signals. JEL Classification: D00
  • G10
  • M41.