بررسی ارتباط بین هزینه سرمایه و معیارهای مرتبط با ارزش افزوده اقتصادی با ارزش ذاتی در شرکت‌های فعال پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

بررسی ارتباط بین هزینه سرمایه و معیارهای مرتبط با ارزش افزوده اقتصادی با ارزش ذاتی در شرکت‌های فعال پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

نویسندگان

چکیده

یکی از جدیدترین معیارهای ارزیابی عملکرد شرکتها معیار ارزش افزوده اقتصادی (EVA) است. طبق این معیار ارزش یک شرکت به دو عامل بستگی دارد، بازده و هزینه سرمایه به کار گرفته شده در شرکت. این تحقیق به بررسی میزان همبستگی میان معیارهای مرتبط با ارزش افزوده اقتصادی EVA) 3REVA, 4MVA, 5 ) و ارزش ذاتی شرکتها و مقایسه آن با میزان همبستگی میان هزینه سرمایه و ارزش ذاتی شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. همچنبن بررسی می‌کند که کدامیک از معیارهای مرتبط با ارزش افزوده اقتصادی جهت ارزیابی عملکرد شرکت مناسبتر بوده و همبستگی بیشتری با ارزش ذاتی شرکت دارد. جهت پاسخگویی به این سوال 110 داده سال – شرکت‌های فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران انتخاب و تجزیه و تحلیل آماری انجام شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهدکه بین معیارهای ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار با ارزش ذاتی شرکت رابطه معنی-داری وجود دارد. همچنین ارزش افزوده بازار رابطه قوی‌تری با ارزش ذاتی شرکت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Cost of Capital and The Criteria Related to Economic Value Added, Including Economic Value Added (EVA), Refined EVA (REVA) Market Value Added (MVA) with Intrinsic Value of Firm in The Active Listed Companies of The Tehran Stock Exchange (TSE)

نویسندگان [English]

  • Nahid Maleki Niya
  • Hossein Asgari
چکیده [English]

One of the latest firm performance assessment measures is economic value added. Based on this measure, firm value depends on two factors: capital return and cost of capital. This research studies the correlation between criteria's related to economic value added (EVA, REVA, MVA) with the intrinsic value of companies and comparison with the correlation between the other variable (cost of capital) with the intrinsic value of companies listed in Tehran Stock Exchange. and specify the criterion related to economic value added (EVA, REVA, MVA) which can be appropriate to evaluate company performance and has more correlation with the intrinsic value of companies? In order to answer this question 110 year – company data are selected from the active companies listed in Tehran Stock Exchange and statistical analysis was done. The results indicate that there are significant relationships between economic value added and market value added with the intrinsic value of company. So market value added has a stronger relationship with the intrinsic value of the company among these three criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cost of capital
  • Criteria Related to Economic Value Added
  • Intrinsic Value of Firm