بررسی عوامل تأثیرگذار بر اظهارنظر مقبول حسابرس

بررسی عوامل تأثیرگذار بر اظهارنظر مقبول حسابرس

نویسنده

چکیده

این پژوهش برخی از عوامل تأثیرگذار بر صدور گزارش حسابرسی مقبول طی یک دوره زمانی 7 ساله از سال 1380 الی 1386 را در 56 شرکت از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می‌دهد. روش تحقیق از نوع همبستگی و با استفاده از رگرسیون لجستیک انجام شده است. یافته‌های پژوهش دلالت بر این موضوع دارند که صدور گزارش حسابرسی مقبول بیشتر تحت تأثیر عواملی چون عملکرد مدیر، تغییر مالکیت، خصوصی بودن حسابرسی، گزینش اظهار نظر، تغییر حسابرس از یک موسسه حسابرسی خصوصی به موسسه حسابرسی خصوصی دیگر و اندازه شرکت مورد رسیدگی حسابرس می‌باشد. از میان متغیرهای بالا، همه متغیرها به غیر از اندازه شرکت مورد رسیدگی حسابرس، رابطه‌ای مستقیم با احتمال صدور گزارش حسابرسی مقبول دارند.
خصوصی بودن حسابرسی، منجر به افزایش تغییر حسابرس در میان شرکتهای نمونه پژوهش شده است. در ضمن، هم زمان با افزایش در تغییر حسابرس، اظهار نظر مشروط در گزارش‌های حسابرسی کاهش و در عوض، اظهار نظر مقبول افزایش یافته است. این موضوع بیانگر آن است که خصوصی بودن حسابرسی، استقلال حسابرس را کاهش و باعث افزایش پدیده گزینش اظهارنظر به ویژه بعد از تشکیل جامعه حسابداران رسمی شده است. نتایج این پژوهش، نشان می-دهد هرچه رقابت و خصوصی‌سازی در بازار حسابرسی افزایش می‎یابد، صدور گزارش حسابرسی مقبول افزایش می‎یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Some Determinants on Unqualified Audit Opinion

نویسنده [English]

  • Bahman Banimahd
چکیده [English]

In this paper, I have determined the impact of different factors on unqualified audit report over a 7- year period in 56 firms on Tehran Stock Exchange. I have found a significant relation between management performance , ownership change, privatization of auditing , opinion shopping, audit change and client size with unqualified audit report. There is a positive relation between all variables except client size with unqualified audit report in the study sample. The results of this study show that privatization of auditing market has increased audit change and it has decreased qualified audit report, and therefore, this could make opinion shopping phenomenon in auditing market. Outcomes of the research show that competition in auditing could increase unqualified audit report.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unqualified Audit Report
  • Management Performance
  • Privatization of Auditing
  • Opinion Shopping
  • Audit Change.