بررسی تاثیر اعمال مقررات محدودیت نوسان قیمت بر کارایی بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر اعمال مقررات محدودیت نوسان قیمت بر کارایی بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

یکی از سیاست‌های حمایتی که با هدف کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار اعمال می‌شود، مقررات محدودیت نوسان است. مدافعان این مقررات معتقدند که اعمال این مقررات نوسانات قیمت سهام را کاهش داده و مانع عکس‌العمل بیش از اندازه سهامداران می‌شود. از طرف دیگر، منتقدان بر این باورند که مقررات محدودیت نوسان باعث افزایش نوسان‌ها در روزهای آتی شده و با جلوگیری از رسیدن سریع قیمت سهام به قیمت تعادلی، کارآیی بورس اوراق بهادار را کاهش می‌دهد.
در این مقاله، تاثیر مقررات محدودیت نوسان بر کارآیی بورس اوراق بهادار تهران از دو جنبۀ تاخیر در رسیدن به قیمت واقعی و تاثیر آن بر واکنش بیش از اندازه سرمایه‌گذاران بررسی شده است. بر اساس نمودارهای خودهمبستگی، بازده-های روزانه خودهمبستگی مثبت دارند که نشان از روند کند انعکاس اخبار و اطلاعات جدید در بازار و به تبع آن عدم کارآیی بازار دارد آزمون‌های آماری نشان می‌دهد که مقررات حد نوسان قیمت، با ایجاد تاخیر در رسیدن سهام به قیمت تعادلی خود، ادامه تغییر قیمت را به روزهای بعد منتقل کرده است. بنابراین، این مقررات با کندکردن روند انعکاس اخبار روی قیمت سهام، خودهمبستگی مثبت بازده‌ها را تشدید، و لذا کارآیی بازار را کاهش داده است. در ضمن، شواهد معنی‌داری مبنی بر تاثیر این مقررات بر واکنش بیش از اندازه سرمایه‌گذاران مشاهده نشده است. همچنین طبق نتایج مدل GARCH-M جهت در نظرگرفتن ناهمسانی واریانس شرطی، کارآیی در بورس اوراق بهادار تهران بعد از اعمال مقررات محدودیت نوسان کاهش.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect Analysis of Price Limit Regulation on the Efficiency of Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Gholam Reza Jalali Naeini
  • Seyed Mohamad Hashemi Nezhad
  • Mohsen Sanaei Alam
  • Seyed Babak Ebrahimi
چکیده [English]

Price range limit law is a supportive policy which is applied in stock exchanges with the aim of investment risk reduction. Its advocates believe that applying this law reduces stocks price volatility and prevents shareholders excessive reaction. On the other hand, opponents believe that price range limit law increases the volatility in the coming days and decreases stock market efficiency by preventing the stock price to reach quickly to the equilibrium level. By analyzing the auto-correlation pattern of total efficiency parameter in Tehran Stock Exchange, this paper has studied the impact of price range limit law on the efficiency of Tehran Stock Exchange by two aspects: (1) delay in reaching the real price (2) its impact on investors over reaction. Due to auto-correlation diagrams, daily efficiencies have positive auto-correlation both before and after applying this law that shows slow process of information dissemination and news reflection in the market and consequently nonefficient market. Data positive auto-correlation surely goes away sooner before applying this law and efficiencies have negative auto-correlation at longer intervals. Considering that Tehran Stock Exchange is less developed than other world great exchanges, slow rate of information flow and lack of rapid response of all investors to the news can be two important factors for creating the positive auto-correlation in the stock efficiency. Statistical tests show that price range limit law has transferred more price changes to coming days by causing delay in reaching the stock to its equilibrium level. So, this law has intensified auto-correlation of positive efficiencies and therefore decreased market efficiency by slowing the reflection process of news on the stock price. In addition, there has been no significant evidence concerning the impact of this law on investors over reaction (increase or reduction).We are also witness of <font><font>drop</font></font> in efficiency status at Tehran Stock Exchange after applying price range limit law according to the modeling results of variation in efficiency status by using model composition with variable parameters over time with a GARCH-M model for considering non similarity of conditional variance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • Price Range Limit Law
  • Auto-correlation
  • Tehran Stock Exchange Market