بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر نسبت تقسیم سود شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر نسبت تقسیم سود شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش تأثیر متغیرهای ساختار مالکیت (مالکیت نهادی، مالک عمده، سهام شناور آزاد) و همچنین اثر تعاملی این متغیرها بر نسبت تقسیم سود در صنایع مختلف بررسی شده است. آزمون فرضیه‌های تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از روش حداقل مربعات تلفیقی (PLS) و روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) از طریق داده‌های ترکیبی انجام شده است. در این تحقیق تأثیر متغیرهای مستقل بر سود تقسیمی به دو صورت مورد بررسی قرار گرفته است، تأثیر هر کدام از متغیرها به طور جداگانه برسود تقسیمی با استفاده از روش حداقل مربعات تلفیقی و تأثیر تعاملی متغیرهای ساختار مالکیت به همراه نوع صنعت به عنوان متغیر مجازی را بر سود تقسیمی با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته مورد ارزیابی قرارداده است.
جامعه آماری مورد بررسی کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زمانی بین سال-های 1383 تا 1387، به استثناء شرکت‌های سرمایه‌گذاری و واسطه‌گری مالی می‌باشد. در نهایت تعداد 65 شرکت که کلیه اطلاعات مورد نیاز در مورد آنها در دسترس بود مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که از بین متغیرهای ساختار مالکیت، مالکان نهادی و سهام شناور آزاد ارتباط معنی‌دار با سود تقسیمی دارند و همچنین تأثیر تعاملی ساختار مالکیت بر سیاست تقسیم سود در صنایع مختلف معنی‌دار و متفاوت می‌باشد و از این رو متغیر نوع صنعت می‌تواند اثر تعدیل کننده‌ای بر رابطه بین متغیرهای ساختار مالکیت و سیاست تقسیم سود داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Ownership Structure on Dividend Policy In Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Farzin Rezaei
  • Khadijeh Eidantorkzadeh
  • Naser Nasiri
چکیده [English]

In this research the effect of ownership structure variables (institutional ownership, block holder, free float) and interactive effects of these variables on dividend policy in various industries have been investigated. Cash to earning per share ratio was a proxy for dividend policy and Test of hypothesis was carried out by multiple regression analysis by generalized least square (GLS) and pooled (panel) least squared (PLS) methods. In the present study, the effect of the variables separately on dividend policy assessed by (PLS) an interactive effect of ownership structure variables by industry as dummy variable on dividend policy assessed by GLS.
Statistical population reviewed is all companies listed in Tehran Stock Exchange during 1383-1387 (2001-2008) without investment companies and financial intermediaries. finally 65 companies that all required information were examined. The result showed that among ownership structure variables, institutional ownership and free float variables have significant relationship with dividend Policy. The interactive effect of institutional ownership on dividend policy in different industries was significant and different; hence, the type of industry variable can be a damper effect on the relationship between institutional ownership variables and dividend policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ownership Structure
  • Institutional Ownership
  • Free Float
  • Dividend Policy
  • Generalized Least Square (GLS).