بررسی تأثیر نظام راهبری شرکتی بر نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تأثیر نظام راهبری شرکتی بر نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، تاثیر معیارهای نظام راهبری شرکتی بر نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفت. نمونه آماری پژوهش شامل 72 شرکت در طی دوره زمانی1383 الی 1387 بوده است. در این تحقیق از مدل آمیهود به عنوان معیار نقدشوندگی سهام استفاده و از بین معیارهای مختلف نظام راهبری شرکتی، چهار معیار شامل میزان مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت، نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره و تصدی همزمان دوپست رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به عنوان معیارهای نظام راهبری شرکتی انتخاب و رابطه‌ی آن‌ها با نقدشوندگی سهام آزمون شد. برای آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون چندمتغیره با استفاده از داده‌های تلفیقی استفاده گردیده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین میزان مالکیت نهادی و نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره و نقدشوندگی سهام رابطه‌ مثبت معنی‌داری وجود دارد. و بین تمرکز مالکیت و تصدی همزمان دوپست رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و نقدشوندگی سهام رابطه‌ی منفی معنی-داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Corporate Governance Mechanisms on Stock Liquidity in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Ahmad Yaghoobnezhad
  • Fareidoon Rahnamaie Roodposhti
  • Ali Zabihi
چکیده [English]

In this research, We investigated the relationship between corporate governance mechanisms and stock liquidity in Tehran Stock Exchange. The samples of this research consisted of 72 firms during 1383-1387 (2004-2008). We used Amihud model as proxy stock liquidity and among various features, four features including institutional ownership, concentration ownership, independent directors and the existence of dominant personalities (CEO/Chairman duality), as proxy corporate governance mechanisms, selected and examined their relationship with stock liquidity. The multivariate pooled regression model is used to examine the hypotheses. The results indicate that there is significant positive relationship between institutional ownership and independent directors and stock liquidity in Tehran Stock Exchange. So, there is significant negative relationship between concentration ownership and dominant personalities (CEO/Chairman duality) and stock liquidity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate governance
  • Stock Liquidity
  • Information Asymmetry
  • Bid-Ask Spread.