رابطه بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ارتباط ارزشی جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی

رابطه بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ارتباط ارزشی جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله نقش فرصت‌های سرمایه‌گذاری به عنوان عاملی تعیین‌کننده در میزان اهمیت نسبی جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی برای مقاصد ارزشیابی شرکت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل‌های ارائه شده بر پایه سه دیدگاه مطرح در حوزه حسابداری و مالی، یعنی "فرضیه اطلاعات مربوط به رشد"، "فرضیه منابع مالی داخلی" و "فرضیه معیار دچار اخلال"، صورت گرفته است. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از اطلاعات 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال‌های 1382 تا 1387 استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد با افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری، از ارتباط ارزشی جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی سود کاسته می‌شود. کاهش ارتباط ارزشی جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی را می‌توان به نقص‌های موجود در شیوه‌های عملیات حسابداری نسبت داد. همچنین نتایج تحقیق نشان می‌دهد با افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ضریب واکنش سود ابتدا کاهش و سپس افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Investment Opportunities and Value-Relevance of Cash Flows from Operation and Accruals

نویسندگان [English]

  • Jafar Babajani
  • Ghasem Booloo
  • Ali Alizadeh
چکیده [English]

In this study, we examined the role of investment opportunities as a determinant of the relative importance of cash flows from operation (CFO) and accruals in firm valuation. Our analyses are based on three perspectives in the area of finance and accounting named as “the growth information hypothesis”, “the internal resource hypothesis”, “the noisy measure hypothesis”. We examined our hypothesis on a sample of 90 companies listed on Tehran Stock Exchange during the period between years 1382-1387 (2003-2008). Our findings show that in the range of investment opportunities, by increasing of investment opportunities, the value-relevance of cash flows from operation and accruals will decrease. Decreased in value-relevance of cash flows from operation and accruals would be the result of defects in accounting procedures. Research results also indicate that earnings response coefficients first decrease and then increase as investment opportunities increase

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment Opportunities
  • Cash Flows from Operation
  • Accruals
  • Value Relevance