رابطه بین مدت تصدی حسابرس و مدیریت سود

رابطه بین مدت تصدی حسابرس و مدیریت سود

نویسندگان

چکیده

نگرانی ناشی از آثار روابط طولانی حسابرس و صاحبکار بر استقلال حسابرس، کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی، موجب تدوین مقرراتی نظیر چرخش اجباری حسابرسان جهت محدود کردن این روابط شده است. اما در خصوص منافع چرخش اجباری حسابرسان، بین صاحبنظران اتفاق‌نظر وجود ندارد و تحقیقات صورت پذیرفته، نتایج متناقضی را نشان می‌دهد. این تحقیق به بررسی رابطه بین مدت تصدی حسابرس و مدیریت سود می‌پردازد. در این تحقیق جهت اندازه‌گیری مدیریت سود از اقلام تعهدی اختیاری علامت‌دار و قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری طبق مدل تعدیل‌شده جونز استفاده شده است. با بررسی 109 شرکت پذیرفته شده در بورس اورق بهادار تهران طی دوره زمانی1386-1382 و با بهره گیری از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه، نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه مستقیم و معنی‌دار بین مدت تصدی حسابرس و قدرمطلق اقلام تعهدی اختیاری است. اما بین مدت تصدی حسابرس و اقلام تعهدی اختیاری علامت‌دار ارتباطی مشاهده نشد.
درمجموع، یافته‌های تحقیق مبین این است که با افزایش مدت تصدی حسابرس، احتمال مدیریت سود، چه در جهت کاهش و چه در جهت افزایش سود، بیشتر گردیده و جهت مدیریت سود وابسته به انگیزه‌های خاص مدیریت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relation Between Auditor Tenure and Earnings Management

نویسندگان [English]

  • Mousa Bozorg Asl
  • Hamid Reza Shayestehmand
چکیده [English]

The concern about the effects of long-term auditor-client relationships on auditor independence, audit quality and the quality of financial reporting has caused to enact a series of regulations such as mandatory auditor rotation in order to limit the relationships. But there is no consensus among experts on the benefits of mandatory auditor rotation and researches outcomes are contradictory. This research examines the relation between auditor tenure and earnings management. We used signed discretionary accruals and absolute discretionary accruals measured under the modified versions of the Jones model as surrogates for earnings management. Using a sample of 109 listed companies of Tehran Stock Exchange during 1382-1386 (2001-2007) and using multiple linear regressions, we find a positive and significant relation between audit tenure and absolute discretionary accruals and no relation between audit tenure and signed discretionary accruals.
The findings of this study revealed that increasing the auditor tenure, increases probability of earnings management, whether to reduce or to increase the earnings and its trend depended on specific management purposes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auditor Tenure
  • Auditor Independence
  • Audit Quality
  • Earnings Management
  • discretionary Accruals