نقش گزارشگری مالی در همگرایی قیمت و ارزش ذاتی سهام

نقش گزارشگری مالی در همگرایی قیمت و ارزش ذاتی سهام

نویسنده

چکیده

در این مقاله، براساس برخی مطالعات خارجی نظیر فرانکل و همکاران (Francle, et al., 1998)، علی و همکاران (Ali, et al., 2003) و سای (Xie, 2004)، با معرفی مفهوم «همگرایی قیمت و ارزش ذاتی»، به بررسی اثربخشی ساز و کار گزارشگری مالی برون‌سازمانی، با تأکید بر قاعدۀ سرمایه‌گذاری مبتنی بر نسبت ارزش ذاتی به قیمت سهام (از این پس نسبت ) پرداخته‌ایم. بدین منظور، تعداد 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1378 تا 1386 مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است.
نتایج کسب شده، حاکی از همبستگی نسبت و بازده آتی سهام (اعم از عادی یا غیرعادی) است و با توجه به تمرکز بازدهی سهام، در طبقۀ سهام همگرا از نظر قیمت، عامل اصلی کسب بازدهی غیرعادی مذکور، همگرایی قیمت و ارزش ذاتی سهام تعیین گردید.
همبستگی بین اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی و تغییرات قیمت بازار سهام نیز، مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد، اطلاعات مزبور، در شکل‌گیری عرضه و تقاضای بازار و به تبع آن تغییرات قیمت سهام، مؤثر است. نتایج حاصل از مقایسه میانگین زیرگروه‌های نمونه آماری، حاکی از آن است که بازده‌ حاصل از قاعدۀ خرید و نگهداری ساده، در مجموع بیش از بازده‌ حاصل از قاعدۀ سرمایه‌گذاری است و میانگین بازده سهام همگرا از نظر قیمت نسبت به سایر زیرگروه‌ها بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Financial Reporting in Convergence of Stock Prices to

نویسنده [English]

  • Ali Saghafi
چکیده [English]

In this paper, following some studies (such as Frankel and Lee, 1998; Ali et al., 2003; Xie, 2004), by introducing the concept of "Convergence of Prices to Fundamental Values" and emphasizing on "Value to Price ( ) Ratio", we have investigated the effectiveness of External Financial Reporting Mechanism. To do so, 87 firms from TSE for 1378-1386 (1999-2007) have been studied.
The findings show that there is a correlation between Ratio and future stock return (normal or abnormal). Also, the primary source of the abnormal earnings is the convergence of prices to fundamental values of stocks.
The correlation between accounting and financial reporting information with market prices is observed, and the results show that accounting information affects on forming supply and demand for stocks and therefore, the price changes. The findings of ANOVA show that Buy & Hold return is greater than the strategy return and the Price Convergence of Stock returns is greater, too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Convergence of Prices to Fundamental Values
  • Ratio
  • Mispricing
  • Rationality
  • Investment Strategy
  • Residual Income Model
  • Behavioral Finance