آسیب شناسی فقهی، اقتصادی و مالی انتشار اوراق مشارکت در ایران

آسیب شناسی فقهی، اقتصادی و مالی انتشار اوراق مشارکت در ایران

نویسندگان

چکیده

یکی از مهمترین ابزارهای مالی بازارهای پول و سرمایه در اقتصاد سرمایهداری، اوراق قرضه است. تأمین مالی شرکتها، کاهش کسری بودجه وزارتخانهها و شهرداریها در اجرای طرحهای ملی و عمرانی و نیز اجرای سیاستهای پولی از طریق عملیات بازار باز، بخشی از کاربردهای این ابزار محسوب میگردد.
ماهیت ربوی این ابزار چالش مهمی برای بازارهای پول و سرمایه کشورهای اسلامی به وجود آورده بود. خلاء حاصل از حذف اوراق قرضه، متفکران مسلمان را برآن داشت تا با مراجعه به آموزه‌های اقتصادی اسلام، به طراحی ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) روی آورند. یکی از نتایج این تلاش‌های علمی، ابداع اوراق مشارکت است. بررسی عملکرد اوراق مشارکت در ایران نشان میدهد اگرچه هدف اولیه مورد نظر طراحان تا حدودی تحقق یافته، اما استفاده گستردهتر از این ابزار نیازمند آسیب‌شناسی همه‌جانبه و بازنگری دقیق آن است. پژوهش حاضر مبتنی بر روش پیمایشی و نیز تحلیل سلسه مراتبی است که در آن از مطالعات کتابخانه‌ای استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Iran Musharakah Sukuk from Jurisprudential, Economic and Financial Points of View

نویسندگان [English]

  • Seyed Abbas Mosavian
  • Abouzar Soroosh
چکیده [English]

Bonds are among the most important financial instruments in money and capital markets of the capitalist societies. They are used to finance corporate, municipals and ministries and also execute monetary policies through open market operations by the central banks. One of the obstacles in issuing bonds in Islamic countries is that they are Riba-based instruments. In accordance with Islamic school, Islamic researchers have tried to replace the bonds with new instruments such as, Musharekah sukuk. Surveying the performance of Musharekah sukuk in Iran shows that although the main goal of the researchers have been achieved to some extent, expanding more of such sukuk needs a comprehensive pathology. The present article is based on survey and AHP methodology and uses library based resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Musharakah Sukuk
  • Financing