اندازه هلال ماه و بازده بازار در بورس اوراق بهادار تهران

اندازه هلال ماه و بازده بازار در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

اندازه گیری احساسات از موضوعات مورد توجه در حوزه مطالعات مالی رفتاری است. تحقیقات روانشناسی و زیست شناختی، اثر اندازه هلال ماه بر حالات و رفتار و در نتیجه قضاوت انسان را تأیید می کنند. به همین علت فرضیه اثرگذاری اندازه هلال ماه بر تصمیمات سرمایه گذاری و بازده بازار سهام مورد توجه قرار گرفته است، بطوری که یکی از شاخص-های اندازه گیری احساسات، اندازه هلال ماه است.
در این تحقیق رابطه دوره های بازگشت ماه (کامل، نو) و اندازه هلال ماه و بازده بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا از رگرسیون معمولی به منظور مشخص نمودن ارتباط بین بازده روزانه بورس تهران و اندازه روزانه هلال ماه استفاده شده است. برای بررسی بیشتر، بازده بورس اوراق بهادار تهران در دوره های 5، 7 و 15 روزه اطراف روزهای ماه کامل و ماه نو به عنوان دوره های کامل ماه و دوره های اندازه صفر هلال ماه مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که رابطه خطی معناداری بین اندازۀ هلال ماه و بازدهی روزانه وجود ندارد. ضمناً بازده بورس تهران در دوره‌های مختلف ماه کامل با بازدهی در دوره های مختلف ماه نو تفاوت معنی داری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lunar Phases and Stock Market Returns (Evidence from the Tehran Stock Exchange)

نویسندگان [English]

  • Ali Saeedi
  • Marjan Mashayekhi
چکیده [English]

Sentiment measurement is the core of attention in some researches in behavioral finance. Based on psychological and biological evidences, moon cycles affect human mood, behaviors, and then their judgment and decision making. Many researchers in the field of behavioral finance tend to investigate if there is a relationship between lunar phases and stock market returns.
The main objection of this paper is to test lunar effect on Tehran Stock Exchange (TSE) market return. In this research, we use linear regression (OLS) and comparison of average return in new moon and full moon cycles. We have come out with the conclusion that lunar does not affect daily TSE market return.
For acquiring further evidence, daily average market return in periods of 5, 7 and 15 days around the full and the new moon are compared. But, no significant difference is approved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral Finance
  • Sentiment Index
  • Lunar Effect
  • Market Return.