رابطه مجامع عمومی با مدیران شرکت‌های سهامی در حقوق ایران و انگلستان

رابطه مجامع عمومی با مدیران شرکت‌های سهامی در حقوق ایران و انگلستان

نویسنده

چکیده

تصمیم‌گیری به عنوان یکی از ارکان شرکت است و همچنین یکی از ابزارهای مدیریت محسوب می‌شود. بنابرین شناسایی رکن تصمیم‌گیری مستلزم شناسایی کلیه ارکان و نهادهای موثر در امر تصمیم‌گیری شرکت می‌باشد، تا جایگاه رکن تصمیم‌گیری در نظام تصمیم‌گیری و اداره شرکت روشن شود.
در این مقاله نویسنده تلاش می‌کند به تحلیل رابطه مجامع عمومی و رکن اداره در شرکت‌های سهامی بپردازد، امری که با وجود اهمیت شایان از خلاء جدی قانونگذاری رنج می‌برد و حتی بیشتر نویسندگان نیز رغبتی به آن نشان نداده‌اند. به نظر می‌رسد باید امر تصمیم‌گیری اساسی و تعیین اهداف و خط‌مشی شرکت به مجامع عمومی واگذار شود، و تصمیم‌گیری مدیران را صرفاً در حیطه اداره پذیرفت نه بیشتر، و با وجود هیأت مدیره مؤثر در شرکت، باید امر اداره را مختص رکن اداره دانست و در غیاب نص قانونی یا حکمی در اساسنامه، امور کنترل و اداره را به مدیران واگذار نمود و تنها مجمع عمومی فوق‌العاده را برای تأثیر گذاشتن بر تصمیمات مدیران و ابطال آنها مجاز شناخت، امری که راه حل مقبول حقوق انگلیس نیز می‌باشد. شیوه تحقیق در مقاله مطالعه کتابخانه‌ای و بررسی تطبیقی با حقوق شرکت‌های انگلیس می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between General Meetings and Managers of companies in Iran and British Law

نویسنده [English]

  • Seyed Ahmad Mosavi
چکیده [English]

Company decisions are made in the general meetings, but managing of company depends on director's decisions. Therefore, identification of general meetings depends on identification of every organs and institutions that make decisions. So, the position of general meetings will be distinct in the system of company decision making. In this study we have endeavored to survey relations of general meetings and board of directors as well as identification of general meetings law in Iran and Great Britain.
Finally, it seems we need to distinguish decision making by the managing group with an emphasis on the supervisory role of general meetings. In this situation, it is required to authorize the control and management of the company to board of directors unless a law or articles of association limit the board of directors and we can accept the influence of general meetings on board of directors only in the framework of extraordinary decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Company Law- General Meetings- Board of Directors- Limited Company.