اثرگذاری اطلاعات مختلف و ارائه صادقانه آن‌ها بر تصمیمات سرمایه‏گذاری تحلیل‏گران شرکت‏های سرمایه‌گذاری

اثرگذاری اطلاعات مختلف و ارائه صادقانه آن‌ها بر تصمیمات سرمایه‏گذاری تحلیل‏گران شرکت‏های سرمایه‌گذاری

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش تعیین میزان اهمیت منابع اطلاعاتی مختلف و میزان صداقت در ارائه آن‌ها بر تصمیمات سرمایه‏گذاری تحلیل‏گران شرکت‏های سرمایه‏گذاری پذیرفته شده در بورس است. در این پژوهش اهمیت سه منبع مهم اطلاعاتی شامل اطلاعات حسابداری، اطلاعات ارائه شده توسط مدیریت و سایر اطلاعات افشا شده بررسی می‏شود. افزون بر این، اثر ارائه صادقانه اطلاعات و میزان صداقت مدیریت نیز مورد مطالعه قرار می‏گیرد. این پژوهش از نوع پیمایشی-کاربردی است و اطلاعات مورد نیاز با ابزار پرسشنامه از نمونه‏ای شامل 80 تحلیل‏گر شرکت‏های سرمایه‏گذاری جمع‏آوری شده است. نتایج این پژوهش نشان می‏دهد که تحلیل‏گران از هر سه منبع اطلاعاتی در ارزیابی سهام استفاده می‏کنند. آزمون داده‏ها با استفاده از روش رگرسیون، تحلیل مسیر و روش حداقل مربعات جزئی (PLS) مشخص کرد که ارزیابی سهم مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات ارائه شده به وسیله مدیریت بر تصمیمات خرید یا فروش سهم توسط تحلیل‏گران تأثیر معنی‌داری ‏دارد. افزون بر این، تصمیم‏گیری در رابطه با خرید یا فروش سهم تحت تأثیر میزان صداقت در ارائه اطلاعات حسابداری قرار می‏گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Various Information and its Honesty on Investment Companies Analyst Decision Making

نویسندگان [English]

  • Reza Tehrani
  • Mehdi Ebrahimi Maimand
چکیده [English]

The aim of this survey is to examine the importance of various information sources and their fairness on the analysts, investment decisions. In this survey, the importance of three information sources, including accounting information, information presented by management and other publicly available information will be investigated. Furthermore the importance of faithful representation of information and trust of management are also studied. The data was gathered with questionnaire and the respondents consisted of 80 analysts working in investment firms. The results of this study show that analyst use all of these three sources of information in order to evaluate stocks. Data were tested using path analysis and Partial Least Squares (PLS) which revealed that the stock evaluation base on accounting data and management information has significantly impacted stock purchase decisions of analysts. On the Other hand, decision making to stock purchase by analysts are affected by faithful representation of accounting information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting Information
  • Information Presented By Management
  • Other Publicly Available Information
  • Trust Of Management.