بررسی ارتباط همزمان و پویای حجم معاملات و بازده سهام با استفاده از مدل‌های خودرگرسیون برداری

بررسی ارتباط همزمان و پویای حجم معاملات و بازده سهام با استفاده از مدل‌های خودرگرسیون برداری

نویسندگان

چکیده

این مقاله به بررسی ارتباط همزمان و پویای حجم معاملات و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. این تحقیق سری زمانی بازده ماهانه سهام و حجم معاملات ماهانه طی دوره زمانی ابتدای سال 1379 تا مهرماه سال 1390 را بررسی می‌کند. برخلاف مطالعات انجام شده در بازارهای توسعه یافته، شواهد حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که در روابط همزمان بین حجم معاملات و بازده سهام همبستگی مثبت و معنی‌دار وجود ندارد. این یافته‌ها منجر به رد فرضیه ترکیب توزیع‌ها (MDH) در بورس اوراق بهادار تهران می‌شود.
همچنین بررسی ارتباط پویا بین دو متغیر با استفاده از مدل‌های خودرگرسیون برداری نشان می‌دهدکه حجم معاملات علت گرنجر بازده سهام است. ولی بازده علت گرنجر حجم معاملات نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dynamic and Spontaneous Relationship between Trades Volume and Stocks Return by VAR Models

نویسندگان [English]

  • Ghasem Aloudari
  • Javad Mogadam
  • Saeed Rezvanifard
  • Mehdi Mgadam
چکیده [English]

In this study we try to investigate the dynamic and spontaneous relationship between trade volume and stocks return in Tehran Stock Exchange as an immerging market. The time period in our study includes monthly data from the time series of stocks return and trade volume between the beginning of the year 1379 (March 21, 2000) and the 7th month of 1390 (Oct. 23, 2011). In contrast with the results of studies in developed markets, the evidences resulted from calculation of spontaneous relationship between trade volume and stock return (and stock return absolute) show no positive correlation between variables. These findings would reject the MDH hypothesis in Tehran Stock Exchange.
However, investigating the dynamic and spontaneous relationship between the two variables using the VAR models show that the Granger causality of stocks return is the trade volume but in reverse manner we experienced no Granger causality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trade Volume
  • Stocks Return
  • Granger Causality
  • VAR Model.