اسناد عملکرد پرتفوی شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اسناد عملکرد پرتفوی شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

اسناد عملکرد پرتفوی، یکی از موضوعات حوزه ارزیابی عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری است که به بررسی عوامل مؤثر برعملکرد محقق شد می‌پردارد. این تحقیق در پی پاسخ به این پرسش است که که اهمیت و تأثیرگذاری هر یک از اجزای بازده پرتفوی (بازده ناشی از تخصیص دارایی‌ها، بازده ناشی از زمان‌سنجی و بازده ناشی از انتخاب اوراق بهادار)، بر بازده پرتفوی و بازده سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری چگونه است و قدرت توضیح‌دهندگی کدام‌یک از اجزای بازده پرتفوی بیشتر است. این موضوع در قالب سه فرضیه مجزا و با استفاده از داده‌های مقطعی، سری زمانی و داده‌های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است.
در این تحقیق از اطلاعات پرتفوی 32 شرکت سرمایه‌گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران برای 82 ماه بین سال‌های 1383 تا 1389 استفاده شده است. همچنین از متغیرهای کنترلی وضعیت بازار، تنوع پرتفوی، تمرکز مالکیت و اندازه پرتفوی بورسی برای بهبود نتایج استفاده شده است.
نتایج تحقیق برخلاف آنچه در تحقیقات انجام شده در سایر کشورها بدست آمده، نشان می‌دهد که تخصیص دارایی‌ها دارای اثر غالب بر بازده نیست و تأثیر انتخاب اوراق بهادار و زمان‌سنجی نیز قابل توجه بوده و در اکثر مدل‌ها بزرگتر از اثر تخصیص دارایی‌ها بوده است. بنابراین در شرکت‌های سرمایه‌گذاری قدرت توضیح‌دهندگی مدیریت فعال بیشتر از تخصیص دارایی‌هاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Portfolio Performance Attribution of Investment Companies Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Reza Raei
  • Seyed Jalal Sadeghi Sharif
  • Shapoor Mohamadi
  • Mohsen Sadeghi
چکیده [English]

One of the most important questions in the issue of performance appraisal is that realized performance stem from what factors (performance Attribution)? This research aimed to find answer to this question that how is the importance and effect of each part of portfolio return (return from asset allocation, Return from market timing, Return from security selection) on portfolio return and stock return of investment companies. In the other word the explanation power of which part of return is bigger. This issue is investigated in form of three separated hypothesis and tested with time series, cross section and panel data.
In this paper data of 32 investment companies listed in Tehran Stock Exchange for 82 month between 1383 to 1389 is used for testing the hypothesizes.
Also some control variables are used to present a better explanation for the models .This variables are market condition, portfolio diversification, asset under management and ownership concentration.
The results of this paper, is contradict with the results of similar researches that documented in finance literature and show that asset allocation doesn’t have the dominant impact and the impact of selection and timing also is significant and in most models is greater that asset allocation. Therefore in investment companies the explanation power of active management is greater than asset allocation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asset Allocation
  • Market Timing
  • stock Selection
  • Portfolio Performance Attrition.