تأثیر جریان های نقدی آزاد و فرصت های سرمایه گذاری بر نسبت های بدهی و تقسیم سود شرکت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تأثیر جریان های نقدی آزاد و فرصت های سرمایه گذاری بر نسبت های بدهی و تقسیم سود شرکت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین جریان‌های نقدی آزاد و فرصت‌های سرمایه‌گذاری با نسبت‌های بدهی و تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مقاله چهار فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی، با انتخاب 117 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی پنج ساله 1383 الی 1387، آزمون شده است. برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش، از ضریب همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی تفکیکی، رگرسیون خطی و تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین جریان‌های نقدی آزاد و نسبت بدهی شرکت‌ها، رابطه معنی‌دار منفی وجود دارد؛ اما بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و نسبت بدهی شرکت‌ها، رابطه معنی‌داری وجود ندارد. علاوه بر آن، بین جریان‌های نقدی آزاد و نسبت تقسیم سود شرکت‌ها، رابطه معنی‌داری وجود ندارد؛ اما بین فرصت‌های سرمایه-گذاری و نسبت تقسیم سود، رابطه معنی‌دار و مثبتی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Free Cash Flows and Investment Opportunities on Debt and Dividend Ratios in Tehran Stock Exchange Listed Companies

نویسندگان [English]

  • Mohamad Hossein Setayesh
  • Mehdi Zolfaghari
چکیده [English]

The purpose of the present study is to investigate the effects of free cash flows and investment opportunity set on debt and dividend policies of the firms listed in Tehran stock exchange. In this vein, the study tests four main hypotheses and six subordinate hypotheses by choosing 117 firms among firms listed in Tehran Stock Exchange for a period of 5 years (1383-1387). For data analysis Pearson correlation, partial correlation, linear regression, and factor analysis are applied. The results obtained from the data analysis represent that there is a significant and negative correlation between free cash flows and debt policy. But there is no significant correlation between investment opportunities set and companies debt policy. Moreover, there is no significant correlation between free cash flows and companies’ dividend policy. Meanwhile there is a significant and positive correlation between investment opportunity set and dividend policy. The results of this investigation also reveal that there is a positive and significant relationship between the size and debt policy but there is no significant relationship between the size and dividend policy

کلیدواژه‌ها [English]

  • Free cash flows
  • Investment opportunity Set
  • Debt policy
  • Dividend Policy
  • Tehran Stock Exchange.