رابطه اجزای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

رابطه اجزای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به بررسی رابطه اجزای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. با استفاده از روش مطالعه پنمن و همکاران (Penman, et al., 2007)، پس از تجزیه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار به دو جزء مالی و عملیاتی و تشکیل سبد‌های سهام برمبنای اجزای این نسبت، با استفاده معادلات رگرسیونی، رابطه میان آن اجزا با بازده سهام تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد وقتی کل داده‌ها در تجزیه و تحلیل در نظر گرفته می‌شود، جزء مالی با بازده آتی سهام شرکت‌ها رابطه معنی‌داری دارد. اما وقتی عامل ریسک ورشکستگی وارد محاسبات می‌شود، نتیجه معکوس بدست می‌آید و این بار جزء عملیاتی نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار دارای رابطه معنی‌داری را با بازده آتی سهام نشان می‌دهد. هنگامی که داده‌های تحقیق بر اساس نسبت خالص ارزش دفتری به ارزش بازار دارایی‌های عملیاتی(NOA/PNOA) طبقه‌بندی می‌شوند، نتایج نشان می‌دهد، در داده‌هایی که نسبت مذکور برای آنها کمتر از یک است، باز هم جزء عملیاتی دارای رابطه معنی‌داری با بازده آتی سهام است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Components of BP Ratio and Future Stock Returns in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohamad Arabmazar Yazdi
  • Farhad Arabahmadi
چکیده [English]

The BP ratio is a variable that its relationship with stock return is reflected in a number of researches. But this research lays out the relationship between the decompositions of BP ratio and stock return in Tehran Stock Exchange (2001 - 2006). For this purpose, having inspired by the methodology used in Penman, Richardson and Tuna (2007), by decomposing BP to operating and financing ratios, and formed portfolios, we analyzed the relationship between these two ratios and future return by Spearman and Pearson correlations and Regression analyses. When we considered the whole data, the result of research shows that the financing component of BP is positively associated with future stock returns.
Further, under control of default risk in analyses, the operating component of BP is positively associated with future stock returns. Finally, once data have been classified by NOA/PNOA ratio, for data that included companies with NOA/PNOA < 1 , a positively relationship between net operating assets and future returns is confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BP Operating Component
  • BP Financing Component
  • Bankruptcy Risk
  • Future Stock Return