رابطه بین نقدشوندگی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رابطه بین نقدشوندگی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

یکی از معیار‌های انتخاب فرصت‌های سرمایه‌گذاری، عملکرد مالی شرکت‌ها می‌باشد که تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد که یکی از این عوامل نقدشوندگی سهام است. پژوهش حاضر به بررسی رابطه نقدشوندگی سهام با عملکرد شرکت در طی دوره زمانی 1381 تا 1387 در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. در این پژوهش از معیار اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش به عنوان معیار نقدشوندگی و از شاخص Q توبین به عنوان معیار اندازه‌گیری عملکرد شرکت استفاده شده است. بررسی رابطه بین متغیرهای وابسته و مستقل در این پژوهش با استفاده از مدل رگرسیونی چند متغیره و بر مبنای داده‌های ترکیبی انجام شده است. نتایج پژوهش بیان می‌کند که بین نقدشوندگی سهام و عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Stock Market Liquidity and Corporate Performance in Tehran Stock Exchange Listed Companies

نویسندگان [English]

  • Dariush Foroghi
  • Shekufeh Farahmand
  • Mahmoud Ebrahimi
چکیده [English]

Corporate financial performance is one of the criteria to select investment opportunities. it is influenced by many factors, such as stock liquidity.
This research examines the relationship between stock liquidity and corporate performance in the Tehran Stock Exchange over 2002 to 2008. In this study, bid-ask spread was used as a standard indicator of liquidity and Tobin Q was applied as company performance measurement criteria. The relationship between dependent and independent variables was examined by multivariate regression model and conducted on the base of combined data. The results show a positive and significant relationship between stock liquidity and corporate performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liquidity
  • Corporate Performance
  • Bid – Ask Spread
  • Q Tobin