ساز و کار‌‌های داخلی و خارجی نظام راهبری شرکتی و خط‌مشی پرداخت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ساز و کار‌‌های داخلی و خارجی نظام راهبری شرکتی و خط‌مشی پرداخت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

بر اساس ادبیات نمایندگی، پرداخت سود نقدی به سهامداران از یک سو کاهش جریان‌های نقدی آزاد و کاهش احتمال سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سرمایه‌گذاری غیربهینه و از سوی دیگر افزایش نظارت مستمر بر مدیران به وسیله بازار سرمایه را به دنبال دارد. بر این اساس، خط‌مشی پرداخت سود به عنوان یکی از ساز و کارهای کاهش تضاد منافع مطرح می‌شود. از این رو، در این پژوهش به بررسی تأثیر ساز و کار‌‌های داخلی و خارجی نظام راهبری شرکتی بر خط‌مشی پرداخت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه مورد بررسی شامل 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال‌های 1380 الی 1388، و روش‌ آماری مورد استفاده، تحلیل رگرسیون با استفاده از داده‌های ترکیبی به روش اثرات ثابت است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی داخلی، شامل اندازه هیأت‌مدیره، درصد اعضای غیرموظف هیأت‌مدیره، حضور یکی از اعضای غیرموظف در ریاست هیأت‌مدیره و مالکیت مدیریتی تأثیر معنی‌داری بر نسبت پرداخت سود نقدی شرکت‌های مورد بررسی ندارند. از بین ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی خارجی نیز مالکیت نهادی تأثیر معنی‌داری بر نسبت پرداخت سود نقدی ندارد. با این وجود، اندازه حسابرس و نسبت بدهی دارای تأثیر معنی‌دار و منفی بر نسبت پرداخت سود نقدی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Internal and External Corporate Governance Mechanisms and Dividend Policies of Tehran Stock Exchange Listed Companies

نویسندگان [English]

  • Shokrollah Khajavi
  • Mohammad Monfared Mahraluie
چکیده [English]

According to agency literature, dividend payment to stockholders, on the one hand results in decrease in free cash flow and the possibility of non- optimal investment, and on the other hand, leads to the increase in continuous monitoring by capital market. Hence, the dividend policy is identified as one of the mechanisms which lead to reduction of agency conflicts. Therefore, the present study investigated the impact of internal and external corporate governance mechanisms on the dividend distribution policies. The sample consisted of 60 firms listed in Tehran Stock Exchange from 2002 to 2009. The method of analysis was ordinary least square regression for panel data through fixed effect method. The findings revealed that internal corporate governance mechanisms, namely board of directors size, percent of outsiders in board of directors, the appointment of outsider director as a chairman and management ownership did not have a significant effect on dividend distribution policies of the firms under investigation. Besides, among the external corporate governance mechanisms only institutional ownership did not significantly affected dividend distribution policies. On the contrary, auditor size and debt ratio have negative and significant impact on dividend distribution policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate governance
  • Dividend Distribution Dolicies
  • Tehran Stock Exchange.