مقایسه کارآیی نسبت های مالی مبتنی بر روش نقدی و روش تعهدی در پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقایسه کارآیی نسبت های مالی مبتنی بر روش نقدی و روش تعهدی در پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

با گسترش روز افزون شرکت های سهامی و پدیدار شدن بحران های مالی شدید در ابعاد خرد و کلان اقتصادی، مالکان و ذینفعان مختلف بنگاه ها به دنبال ایجاد پوشش و سپری برای مصون کردن خود در مقابل این گونه مخاطرات بوده اند و این موضوع آن ها را به استفاده از مدل های مناسب پیش بینی کننده برای ارزیابی توان مالی شرکت ها حساس و آگاه نموده است. در این پژوهش نسبت های نقدینگی استخراج شده از صورت جریان وجوه نقد و نسبت های مالی مبتنی بر ترازنامه و سود و زیان حاصل از سایر صورت های مالی به منظور پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با استفاده از مدل رگرسیون لوجیت و مدل تحلیل ممیزی تعداد 27 شرکت ورشکسته و 27 شرکت غیر ورشکسته مشابه، طی سال های 1380 تا 1386 مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج ارزیابی حاکی از کارایی بیشتر نسبت های مالی مبتنی بر ترازنامه و سود و زیان در مقایسه با نسبت های مالی مبتنی بر صورت جریان نقدی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing The Efficiency of Financial Ratios Based on Cash and accruals in Financial Distress Forecasting in Tehran Stock Exchange Listed Companies

نویسندگان [English]

  • Gholam reza Kordestani
  • Farzad Ghayour
  • Ali Ashtab
چکیده [English]

By developing publicly owned corporations and creating severe financial distress in micro and macroeconomic aspects, owners and other stockholders of entities have been looking for an immune themselves in such risks and this subject have been informed them for using the suitable models for assessing of financial solvency.
In this article, financial ratios from cash flow statements and financial ratios from the other financial statements are examined. So, the logistic and discriminate analysis models for 27 bankruptcies and non - bankruptcy companies are tested during 2001 to 2007.
The result shows that financial ratios of balance sheet and income statements are comparably more efficient than financial ratios from cash flow statement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial ratios from cash flow
  • financial ratios from balance sheet and income statement
  • Bankruptcy
  • Logistic regression.